Visa allt om Hogia Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 676 138 640 170 617 854 637 377 605 099 564 684 538 745 505 153 487 071 467 116
Övrig omsättning 0 0 0 0 1 456 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 12 976 31 894 28 217 12 740 32 064 30 149 28 955 14 441 17 906 17 355
Resultat efter finansnetto 19 692 34 620 31 330 15 440 33 779 31 382 30 440 16 371 21 430 20 573
Årets resultat 13 692 26 823 24 029 11 295 25 668 23 969 23 361 11 709 16 071 16 242
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 267 825 275 144 289 195 291 081 213 487 162 452 159 165 159 314 154 705 136 732
Omsättningstillgångar 340 823 320 756 262 684 197 205 249 256 263 354 232 141 193 832 177 804 170 391
Tillgångar 608 648 595 900 551 879 488 286 462 743 425 806 391 306 353 146 332 509 307 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 281 249 228 229 980 213 218 209 086 187 125 167 327 146 287 138 246 124 034
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 11 445 12 046 11 429 10 951 11 398 10 217 9 550 8 662 8 853 9 274
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 340 922 334 626 310 470 264 117 242 259 228 464 214 429 198 197 185 410 173 815
Skulder och eget kapital 608 648 595 900 551 879 488 286 462 743 425 806 391 306 353 146 332 509 307 123
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 438 2 663 1 886 2 955 2 779 1 846 1 768 5 286 5 748 5 512
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 359 515 308 251 318 796 321 500 292 843 278 107 265 963 251 256 236 219 229 809
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 103 448 130 812 122 994 138 718 125 084 117 141 113 490 107 460 101 697 100 265
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 676 138 640 170 617 854 637 377 606 555 564 684 538 745 505 153 487 071 467 116
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 593 581 611 632 575 561 536 541 519 510
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 140 1 102 1 011 1 009 1 052 1 007 1 005 934 938 916
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 820 799 748 772 771 744 750 713 693 693
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 472 40 448 38 384 21 151 39 265 36 933 35 517 20 107 24 260 23 924
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,62% 3,61% -3,06% 5,33% 7,16% 4,81% 6,65% 3,71% 4,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,24% 5,82% 5,68% 3,17% 7,31% 7,41% 7,81% 4,68% 6,51% 6,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,92% 5,41% 5,07% 2,43% 5,59% 5,59% 5,67% 3,27% 4,44% 4,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,01% -2,17% -7,73% -10,50% 1,16% 6,18% 3,29% -0,86% -1,56% -0,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,11% 41,82% 41,67% 43,67% 45,18% 43,95% 42,76% 41,42% 41,58% 40,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,97% 95,86% 84,61% 74,67% 102,89% 115,27% 108,26% 97,80% 95,90% 98,03%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 26 143 19 556 19 432 16 533 19 452 20 693 23 070 21 299 18 854 31 950
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 770 4 481 6 037 2 569 3 869 3 621 4 088 3 241 1 829 2 113
Resultat efter finansnetto 8 407 7 021 9 365 10 552 6 200 6 357 6 401 6 015 6 155 6 548
Årets resultat 13 058 16 138 16 609 12 642 17 889 19 553 19 556 10 630 12 970 3 793
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 620 278 315 289 452 288 846 219 746 172 499 174 483 176 542 178 197 158 300
Omsättningstillgångar 217 004 207 820 168 671 104 829 148 929 147 451 126 144 92 711 71 344 67 248
Tillgångar 487 624 486 135 458 123 393 675 368 675 319 950 300 627 269 253 249 541 225 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 205 175 216 167 383 157 095 151 803 137 914 122 361 105 805 98 174 88 205
Obeskattade reserver 39 947 40 924 39 402 37 793 40 298 36 756 35 278 31 954 32 524 33 551
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 267 472 269 995 251 338 198 787 176 574 145 280 142 988 131 494 118 843 103 792
Skulder och eget kapital 487 624 486 135 458 123 393 675 368 675 319 950 300 627 269 253 249 541 225 548
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 947 1 606 1 886 39 1 782 1 846 1 768 1 741 2 056 2 341
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 131 5 052 4 119 4 815 6 586 7 086 6 834 4 900 4 609 5 788
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 742 2 272 1 805 2 163 88 3 743 7 091 4 230 4 074 7 095
Utdelning till aktieägare 6 600 8 069 8 304 0 4 000 4 000 4 000 3 000 3 000 3 000
Omsättning 26 143 19 556 19 432 16 533 19 452 20 693 23 070 21 299 18 854 31 950
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 6 6 7 7 7 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 357 3 259 3 886 2 756 3 242 2 956 3 296 3 043 2 693 3 550
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 800 1 926 2 080 1 841 2 082 1 864 2 282 2 077 1 599 1 770
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 914 4 618 6 117 2 569 3 869 3 621 4 171 3 375 1 963 2 257
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,68% 0,64% 17,53% -15,01% -6,00% -10,30% 8,31% 12,97% -40,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,73% 1,44% 2,04% 2,68% 2,43% 2,61% 2,79% 2,80% 2,47% 4,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,24% 35,91% 48,19% 63,82% 46,14% 40,39% 36,42% 35,38% 32,65% 33,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -193,05% -317,93% -425,42% -568,31% -142,12% 10,49% -73,01% -182,09% -251,93% -114,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,35% 42,61% 43,25% 47,39% 49,70% 52,07% 49,86% 48,55% 49,51% 50,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,13% 76,97% 67,11% 52,73% 84,34% 101,49% 88,22% 70,51% 60,03% 64,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!