Visa allt om Hogia Aktiebolag
Visa allt om Hogia Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 564 684 538 745 505 153 487 071 467 116 453 523 427 482 422 392 400 628 387 567
Övrig omsättning - - - - - - - - - 471
Rörelseresultat (EBIT) 30 149 28 955 14 441 17 906 17 355 9 910 14 572 14 924 26 174 26 875
Resultat efter finansnetto 31 382 30 440 16 371 21 430 20 573 13 567 18 338 16 094 27 594 30 694
Årets resultat 23 969 23 361 11 709 16 071 16 242 10 456 11 041 9 916 18 708 20 290
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 162 452 159 165 159 314 154 705 136 732 97 955 99 844 70 243 69 528 73 882
Omsättningstillgångar 263 354 232 141 193 832 177 804 170 391 187 853 161 429 172 724 165 556 135 707
Tillgångar 425 806 391 306 353 146 332 509 307 123 285 808 261 273 242 967 235 084 209 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 187 125 167 327 146 287 138 246 124 034 109 966 101 645 92 602 87 797 72 766
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 10 217 9 550 8 662 8 853 9 274 8 973 9 551 8 386 7 523 5 542
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 228 464 214 429 198 197 185 410 173 815 166 869 150 077 141 979 139 764 131 281
Skulder och eget kapital 425 806 391 306 353 146 332 509 307 123 285 808 261 273 242 967 235 084 209 589
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 846 1 768 5 286 5 748 5 512 5 114 6 000 5 740 5 548 4 763
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 278 107 265 963 251 256 236 219 229 809 221 525 204 657 189 617 173 785 159 873
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 117 141 113 490 107 460 101 697 100 265 93 607 84 873 79 978 70 661 55 439
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 564 684 538 745 505 153 487 071 467 116 453 523 427 482 422 392 400 628 388 038
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 561 536 541 519 510 502 484 465 448 402
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 007 1 005 934 938 916 903 883 908 894 964
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 744 750 713 693 693 677 646 624 587 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 933 35 517 20 107 24 260 23 924 18 690 23 497 28 668 40 614 45 980
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,81% 6,65% 3,71% 4,27% 3,00% 6,09% 1,21% 5,43% 3,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,41% 7,81% 4,68% 6,51% 6,74% 4,78% 7,04% 6,67% 11,79% 14,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,59% 5,67% 3,27% 4,44% 4,43% 3,01% 4,30% 3,84% 6,92% 7,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,18% 3,29% -0,86% -1,56% -0,73% 4,63% 2,66% 7,28% 6,44% 1,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,95% 42,76% 41,42% 41,58% 40,39% 38,48% 38,90% 38,11% 37,35% 34,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,27% 108,26% 97,80% 95,90% 98,03% 112,58% 107,55% 121,05% 117,58% 102,82%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 20 693 23 070 21 299 18 854 31 950 31 816 37 101 34 401 34 521 33 825
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 621 4 088 3 241 1 829 2 113 3 186 3 067 3 514 7 964 3 496
Resultat efter finansnetto 6 357 6 401 6 015 6 155 6 548 7 795 7 859 7 828 11 817 9 880
Årets resultat 19 553 19 556 10 630 12 970 3 793 3 629 2 650 2 634 4 873 3 466
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 499 174 483 176 542 178 197 158 300 122 279 122 414 91 938 80 920 77 072
Omsättningstillgångar 147 451 126 144 92 711 71 344 67 248 85 647 83 915 86 061 75 766 47 745
Tillgångar 319 950 300 627 269 253 249 541 225 548 207 926 206 329 177 999 156 686 124 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 914 122 361 105 805 98 174 88 205 75 765 68 276 55 466 48 136 36 208
Obeskattade reserver 36 756 35 278 31 954 32 524 33 551 31 621 28 493 23 967 19 469 13 399
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 145 280 142 988 131 494 118 843 103 792 100 540 109 560 98 566 89 081 75 210
Skulder och eget kapital 319 950 300 627 269 253 249 541 225 548 207 926 206 329 177 999 156 686 124 817
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 846 1 768 1 741 2 056 2 341 1 947 2 102 1 992 1 993 1 987
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 7 086 6 834 4 900 4 609 5 788 6 058 6 692 6 729 5 202 4 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 743 7 091 4 230 4 074 7 095 3 563 3 790 3 928 3 459 2 565
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 4 000 4 000
Omsättning 20 693 23 070 21 299 18 854 31 950 31 816 37 101 34 401 34 521 33 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 9 10 12 14 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 956 3 296 3 043 2 693 3 550 3 182 3 092 2 457 3 138 3 758
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 864 2 282 2 077 1 599 1 770 1 233 1 112 1 119 1 060 1 172
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 621 4 171 3 375 1 963 2 257 3 386 3 198 3 590 8 040 3 592
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,30% 8,31% 12,97% -40,99% 0,42% -14,24% 7,85% -0,35% 2,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,61% 2,79% 2,80% 2,47% 4,68% 3,76% 3,81% 4,44% 7,56% 7,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,39% 36,42% 35,38% 32,65% 33,07% 24,56% 21,19% 22,97% 34,32% 29,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,49% -73,01% -182,09% -251,93% -114,38% -46,81% -69,12% -36,35% -38,57% -81,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,07% 49,86% 48,55% 49,51% 50,71% 47,65% 43,27% 41,08% 39,88% 36,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,49% 88,22% 70,51% 60,03% 64,79% 85,19% 76,59% 87,31% 85,05% 63,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...