Visa allt om Byggbetjänten AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 283 217 196 854 179 958 172 733 156 721 152 610 148 305 101 977 66 534
Övrig omsättning 2 225 4 252 2 088 911 1 822 414 496 818 601
Rörelseresultat (EBIT) 7 929 4 255 6 209 4 745 4 582 3 607 9 924 -1 892 5 597
Resultat efter finansnetto 7 305 3 634 5 699 3 992 3 942 2 857 9 325 -2 523 5 792
Årets resultat 5 465 2 792 7 643 2 475 2 105 892 10 843 -2 189 6 668
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 550 21 996 21 597 14 755 14 651 18 408 17 104 13 962 12 969
Omsättningstillgångar 71 897 50 932 45 939 37 591 40 387 32 238 35 754 21 307 18 636
Tillgångar 96 446 72 928 67 536 52 345 55 038 50 647 52 859 35 269 31 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 993 5 028 6 957 2 180 4 955 7 099 10 957 4 914 11 125
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 168 115 222 101 73 61 52 33 348
Långfristiga skulder 8 769 7 741 8 667 6 357 4 741 7 755 5 810 5 489 2 464
Kortfristiga skulder 81 516 60 044 51 689 43 708 45 269 35 732 36 039 24 834 17 668
Skulder och eget kapital 96 446 72 928 67 536 52 345 55 038 50 647 52 859 35 269 31 605
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 1 881 533 394 54 396 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 68 563 57 282 53 757 48 397 43 581 41 848 37 301 26 294 17 763
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 27 504 22 237 19 048 18 967 17 105 15 796 13 234 8 544 5 318
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 285 442 201 106 182 046 173 644 158 543 153 024 148 801 102 795 67 135
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 165 146 139 135 121 119 114 81 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 716 1 348 1 295 1 280 1 295 1 282 1 301 1 259 1 188
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 602 566 537 507 520 500 445 448 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 198 5 976 7 752 6 780 6 930 5 923 11 646 3 148 6 560
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,87% 9,39% 4,18% 10,22% 2,69% 2,90% 45,43% 53,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,31% 5,92% 9,47% 9,18% 8,52% 7,35% 18,90% -5,27% 19,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,83% 2,19% 3,56% 2,78% 2,99% 2,44% 6,74% -1,82% 9,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,56% 60,76% 59,58% 57,73% 56,68% 56,60% 53,87% 47,06% 56,20%
Rörelsekapital/omsättning -3,40% -4,63% -3,20% -3,54% -3,12% -2,29% -0,19% -3,46% 1,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,21% 6,89% 10,30% 4,16% 9,00% 14,02% 20,73% 13,93% 35,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,65% 76,76% 80,67% 77,98% 84,36% 85,18% 94,35% 80,39% 98,66%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 34 780 25 927 23 090 17 437 15 316 14 731 14 098 8 118 5 900 4 467
Övrig omsättning 630 1 102 607 437 432 220 495 793 601 636
Rörelseresultat (EBIT) 3 068 2 284 2 950 2 449 3 340 3 093 2 821 1 721 1 576 985
Resultat efter finansnetto 12 831 15 699 2 078 115 906 -2 319 915 -7 011 1 919 927
Årets resultat 9 589 13 538 3 286 2 968 3 095 1 893 10 294 -2 351 6 655 1 332
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 909 36 315 30 361 25 185 20 820 21 157 22 728 19 059 17 652 16 967
Omsättningstillgångar 8 341 9 531 7 261 5 776 2 958 2 325 3 371 2 586 2 835 2 259
Tillgångar 60 250 45 845 37 621 30 961 23 778 23 482 26 099 21 644 20 487 19 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 786 13 698 4 560 4 274 6 556 7 712 10 569 5 075 11 448 7 193
Obeskattade reserver 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 367 4 585 5 563 2 989 2 802 3 429 1 766 3 092 2 464 3 006
Kortfristiga skulder 35 096 27 562 27 286 23 698 14 420 12 341 13 764 13 477 6 576 9 026
Skulder och eget kapital 60 250 45 845 37 621 30 961 23 778 23 482 26 099 21 644 20 487 19 225
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 881 533 352 54 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 6 118 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 6 958 0 4 907 3 074 2 359 2 359 2 067 1 229 1 103 723
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 814 2 717 2 094 1 424 1 046 973 889 395 258 251
Utdelning till aktieägare 3 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 410 27 029 23 697 17 874 15 748 14 951 14 593 8 911 6 501 5 103
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 17 13 10 6 9 7 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 739 1 525 1 776 1 744 2 553 1 637 2 014 2 030 1 475 2 234
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 728 586 604 467 591 380 441 428 238 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 607 3 354 3 651 2 958 3 990 3 428 3 146 2 009 1 891 1 307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,15% 12,29% 32,42% 13,85% 3,97% 4,49% 73,66% 37,59% 32,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,80% 34,77% 6,08% 0,94% 4,59% 13,34% 3,87% -31,86% 9,92% 5,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,76% 61,49% 9,91% 1,67% 7,12% 21,27% 7,16% -84,93% 34,46% 24,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,50% 74,12% 66,99% 66,63% 69,01% 70,33% 61,79% 63,83% 70,49% 75,33%
Rörelsekapital/omsättning -76,93% -69,55% -86,73% -102,78% -74,84% -67,99% -73,72% -134,16% -63,41% -151,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,18% 29,88% 12,56% 13,80% 27,57% 32,84% 40,50% 23,45% 55,88% 37,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,95% 22,63% 15,58% 13,29% 8,68% 9,29% 16,35% 13,22% 33,33% 19,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!