Visa allt om Torslanda Entreprenad i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 187 426 205 707 215 463 200 975 205 948 156 612 102 490 53 704 163 472 93 438
Övrig omsättning 664 1 022 186 1 488 558 305 52 28 150 137
Rörelseresultat (EBIT) 11 142 9 031 9 453 27 741 15 026 -9 002 2 101 382 4 711 2 838
Resultat efter finansnetto 11 117 9 021 9 398 27 786 15 058 -9 010 1 978 291 4 870 3 080
Årets resultat 7 633 194 7 459 21 699 13 172 -5 559 1 617 206 1 173 1 571
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 449 6 431 5 437 5 773 5 490 6 877 11 342 13 662 14 945 12 537
Omsättningstillgångar 88 035 73 155 67 215 76 047 66 360 25 216 26 590 22 778 25 259 39 962
Tillgångar 95 484 79 587 72 651 81 820 71 851 32 092 37 932 36 441 40 204 52 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 589 22 956 26 492 29 884 14 058 886 6 445 4 828 4 622 6 449
Obeskattade reserver 3 659 3 174 2 898 3 161 3 286 3 612 7 063 7 228 7 228 4 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 950 1 153 0 0 1 547 523 833 2 857 4 939 1 723
Kortfristiga skulder 59 286 52 303 43 261 48 775 52 960 27 072 23 591 21 528 23 414 40 327
Skulder och eget kapital 95 484 79 587 72 651 81 820 71 851 32 092 37 932 36 441 40 204 52 499
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 1 814 1 699 1 878 1 987 1 105 1 097 1 099 540 - 1 080
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 239 20 400 21 160 25 896 24 346 23 038 21 245 10 041 19 497 15 009
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 8 776 7 853 8 872 11 480 9 649 8 845 7 851 3 866 6 510 5 639
Utdelning till aktieägare 0 0 3 730 10 850 5 873 0 0 0 0 1 000
Omsättning 188 090 206 729 215 649 202 463 206 506 156 917 102 542 53 732 163 622 93 575
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 55 56 65 66 71 69 58 53 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 604 3 740 3 848 3 092 3 120 2 206 1 485 926 3 084 1 947
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 677 627 630 627 555 485 457 259 515 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 815 10 235 10 845 29 434 16 893 -6 902 4 864 1 734 5 952 3 937
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,89% -4,53% 7,21% -2,41% 31,50% 52,81% 90,84% - 74,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,70% 11,36% 13,05% 33,96% 21,09% -27,90% 5,54% 1,05% 12,34% 6,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,96% 4,39% 4,40% 13,83% 7,36% -5,72% 2,05% 0,71% 3,03% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,18% 34,76% 28,24% 44,77% 24,87% 28,16% 39,61% 24,91% 52,76% 19,58%
Rörelsekapital/omsättning 15,34% 10,14% 11,12% 13,57% 6,51% -1,19% 2,93% 2,33% 1,13% -0,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,02% 31,95% 39,58% 39,54% 23,13% 11,54% 31,51% 28,72% 24,75% 17,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,06% 139,38% 154,73% 155,70% 125,02% 92,14% 111,16% 104,16% 106,62% 98,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...