Visa allt om Svenska Väg Aktiebolag
Visa allt om Svenska Väg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 89 562 74 933 89 839 100 714 42 307 57 078 29 834 36 383 32 884 39 096
Övrig omsättning 706 423 1 266 - 44 81 8 972 152 944 56
Rörelseresultat (EBIT) 2 553 5 707 4 430 6 781 4 140 4 815 1 653 5 223 3 438 -4 938
Resultat efter finansnetto 2 799 5 498 4 204 6 370 3 896 4 302 1 749 5 076 2 895 -5 687
Årets resultat 1 435 2 044 997 1 357 56 2 762 1 767 3 331 1 463 -4 468
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 055 971 1 100 1 423 1 744 2 711 12 469 3 808 4 186 4 836
Omsättningstillgångar 33 588 31 565 20 555 30 653 29 946 32 179 15 208 23 082 19 118 13 863
Tillgångar 34 643 32 536 21 655 32 076 31 690 34 891 27 677 26 891 23 304 18 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 233 11 798 9 754 8 757 7 401 7 345 6 864 7 066 5 983 1 960
Obeskattade reserver 2 876 2 460 1 860 1 300 650 650 250 970 450 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 059 1 184 1 503 1 204 4 429 5 296 4 337 4 256 4 912 5 686
Kortfristiga skulder 10 476 17 094 8 538 20 815 19 211 21 600 16 226 14 599 11 959 11 053
Skulder och eget kapital 34 643 32 536 21 655 32 076 31 690 34 891 27 677 26 891 23 304 18 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 340 383 335 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 16 279 14 776 13 715 9 965 8 146 7 059 5 997 5 118 4 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 6 004 5 408 4 985 3 409 2 630 2 534 2 269 2 178 2 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 90 268 75 356 91 105 100 714 42 351 57 159 38 806 36 535 33 828 39 152
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 46 40 38 28 25 23 21 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 828 1 629 2 246 2 650 1 511 2 283 1 297 1 733 1 827 2 444
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 502 527 509 495 452 458 437 448 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 620 5 836 4 784 7 226 5 241 5 897 3 116 6 088 4 208 -4 176
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,52% -16,59% -10,80% 138,06% -25,88% 91,32% -18,00% 10,64% -15,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,79% 17,55% 20,46% 21,16% 13,54% 13,86% 7,86% 20,13% 14,76% -26,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,40% 7,62% 4,93% 6,74% 10,14% 8,47% 7,29% 14,88% 10,46% -12,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 59,81% 100,00% 100,00% 76,48% 30,89% 43,83% 51,06% 71,47%
Rörelsekapital/omsättning 25,81% 19,31% 13,38% 9,77% 25,37% 18,53% -3,41% 23,32% 21,77% 7,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,67% 42,16% 51,74% 30,46% 24,87% 22,42% 25,47% 28,93% 27,06% 10,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 278,64% 184,66% 240,75% 146,88% 155,88% 148,98% 93,73% 111,59% 150,86% 63,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...