Visa allt om Ossian Lagerqvist Aktiebolag
Visa allt om Ossian Lagerqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 329 6 120 5 833 6 150 7 679 8 749 8 854 7 823 9 397 9 102
Övrig omsättning 11 16 - - - 41 120 92 42 52
Rörelseresultat (EBIT) 735 554 5 592 768 660 610 199 183 459
Resultat efter finansnetto 706 555 9 754 772 661 607 196 178 454
Årets resultat 549 432 6 901 427 487 410 139 125 400
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 0 8 16 25 33 2 17 13 23
Omsättningstillgångar 3 031 2 520 2 140 3 237 3 998 4 139 3 726 3 880 4 112 4 375
Tillgångar 3 039 2 520 2 148 3 254 4 022 4 172 3 728 3 897 4 125 4 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 124 1 935 1 502 2 646 2 172 2 044 1 757 1 447 1 508 1 582
Obeskattade reserver 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 597 595 600 450 450 450
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 915 585 646 607 1 064 1 532 1 371 2 000 2 167 2 365
Skulder och eget kapital 3 039 2 520 2 148 3 254 4 022 4 172 3 728 3 897 4 125 4 398
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 918 903 891 869 795
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 881 1 054 1 168 1 225 364 315 296 461 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 369 480 0 580 745 888 780 871 764
Utdelning till aktieägare 400 360 0 650 360 300 200 100 100 200
Omsättning 6 340 6 136 5 833 6 150 7 679 8 790 8 974 7 915 9 439 9 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 110 3 060 1 944 2 050 2 560 2 916 2 951 2 608 2 349 3 034
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 628 514 385 607 676 702 656 550 648
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 735 562 13 600 776 671 625 207 194 476
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,42% 4,92% -5,15% -19,91% -12,23% -1,19% 13,18% -16,75% 3,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,68% 22,02% 0,42% 23,17% 19,19% 15,94% 16,39% 5,13% 4,44% 10,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,85% 9,07% 0,15% 12,26% 10,05% 7,60% 6,90% 2,56% 1,95% 5,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,72% 39,00% 35,73% 38,33% 41,55% 23,31% 20,53% 17,91% 18,19% 19,42%
Rörelsekapital/omsättning 33,43% 31,62% 25,61% 42,76% 38,21% 29,80% 26,60% 24,03% 20,70% 22,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,89% 76,79% 69,93% 81,32% 57,48% 48,99% 47,13% 37,13% 36,56% 35,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,61% 190,26% 159,75% 332,78% 183,74% 140,14% 135,74% 91,05% 92,16% 85,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...