Visa allt om Danisco Cultor Sweden AB
Visa allt om Danisco Cultor Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 12 080 7 817 4 567 825 970 472 667 679 188 0
Övrig omsättning - - - - - - 4 21 - -
Rörelseresultat (EBIT) 576 348 178 41 250 -12 -54 -22 -141 -301
Resultat efter finansnetto 323 353 31 993 109 308 49 -29 -19 178 16
Årets resultat 247 272 31 948 85 227 49 -29 -19 133 36
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 691 5 691 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380
Omsättningstillgångar 42 786 42 821 42 097 9 141 9 119 8 855 8 826 8 846 8 856 8 834
Tillgångar 48 477 48 512 47 477 14 521 14 499 14 235 14 206 14 226 14 236 14 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 875 46 628 46 356 14 408 14 323 14 096 14 047 14 076 14 094 13 961
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 602 1 884 1 121 113 176 139 159 150 142 253
Skulder och eget kapital 48 477 48 512 47 477 14 521 14 499 14 235 14 206 14 226 14 236 14 214
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 621 4 323 2 601 418 413 275 392 399 141 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 543 2 398 1 472 164 162 107 153 148 71 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 080 7 817 4 567 825 970 472 671 700 188 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 1 1 1 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 027 2 606 2 284 825 970 472 667 679 188 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 413 2 250 2 040 582 575 382 545 547 212 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 576 348 178 41 250 -12 -54 -22 -141 -301
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,53% 71,16% 453,58% -14,95% 105,51% - -1,77% 261,17% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,19% 0,73% 67,39% 0,75% 2,12% 0,34% -0,20% -0,13% 1,25% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,77% 4,54% 700,55% 13,21% 31,75% 10,38% -4,35% -2,80% 94,68% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 340,93% 523,69% 897,22% 1 094,30% 921,96% 1 846,61% 1 299,40% 1 280,71% 4 635,11% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,70% 96,12% 97,64% 99,22% 98,79% 99,02% 98,88% 98,95% 99,00% 98,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 670,79% 2 272,88% 3 755,31% 8 089,38% 5 181,25% 6 370,50% 5 550,94% 5 897,33% 6 236,62% 3 491,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...