Visa allt om Aktiebolaget Centralfilm
Visa allt om Aktiebolaget Centralfilm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 547 632 541 801 528 598 488 885 377 579
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 2 9 -54 135 -58 80 -3 104 19 23
Resultat efter finansnetto 3 10 -51 138 -58 85 -1 104 21 21
Årets resultat 3 10 -51 119 -58 62 -1 77 18 20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 416 364 321 273 221 170 121 74 35 23
Omsättningstillgångar 760 727 768 758 561 652 769 781 565 674
Tillgångar 1 176 1 091 1 089 1 031 780 822 890 855 601 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 164 217 207 408 289 347 285 330 254 235
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 416 364 321 273 221 170 120 70 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 596 510 561 350 272 306 486 455 348 462
Skulder och eget kapital 1 176 1 091 1 089 1 031 780 822 890 855 601 697
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 331 - - 290 220 250 330 150 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 264 0 310 325 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 135 147 97 106 91 69 79 116 49 87
Utdelning till aktieägare 0 56 0 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 547 632 541 801 528 598 488 885 377 580
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 547 632 541 801 528 598 488 885 377 579
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 493 461 522 440 374 346 563 205 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 9 -54 135 -58 82 -1 113 28 32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,45% 16,82% -32,46% 51,70% -11,71% 22,54% -44,86% 134,75% -34,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,26% 0,92% -4,68% 13,48% -7,31% 10,34% -0,22% 12,28% 3,66% 3,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,55% 1,58% -9,43% 17,35% -10,80% 14,21% -0,41% 11,86% 5,84% 4,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,63% 99,83%
Rörelsekapital/omsättning 29,98% 34,34% 38,26% 50,94% 54,73% 57,86% 57,99% 36,84% 57,56% 36,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,95% 19,89% 19,01% 39,57% 37,05% 42,21% 32,02% 38,60% 42,26% 33,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,52% 142,55% 136,90% 216,57% 206,25% 213,07% 158,23% 171,65% 162,36% 145,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...