Visa allt om DHL Freight (Sweden) AB
Visa allt om DHL Freight (Sweden) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 226 298 7 158 799 7 092 394 7 629 927 8 087 576 8 394 575 7 846 914 7 399 637 9 082 107 8 675 085
Övrig omsättning 9 979 1 342 713 533 4 422 531 2 629 1 065 14 924 9 950
Rörelseresultat (EBIT) -62 530 760 89 333 36 573 165 013 7 454 42 547 -288 647 -171 451 20 424
Resultat efter finansnetto -83 108 -14 863 59 105 21 485 151 914 -6 250 22 576 -301 958 -179 668 17 145
Årets resultat 680 28 441 102 731 63 134 174 436 -20 873 16 790 -234 219 -190 868 15 649
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 189 726 195 995 207 715 241 835 297 745 341 782 359 401 387 342 468 732 461 772
Omsättningstillgångar 1 847 438 1 841 401 1 983 855 1 894 669 1 746 526 1 511 166 1 474 251 1 402 452 1 458 388 1 439 686
Tillgångar 2 037 164 2 037 396 2 191 570 2 136 504 2 044 271 1 852 948 1 833 652 1 789 794 1 927 120 1 901 458
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 477 537 476 371 597 582 494 759 397 414 159 865 221 715 221 139 121 998 341 666
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 20 149 20 149
Avsättningar (tkr) 578 985 577 978 563 664 528 045 515 874 493 307 476 635 596 456 616 013 344 320
Långfristiga skulder 0 920 2 787 4 762 0 0 25 585 10 694 0 0
Kortfristiga skulder 980 642 982 127 1 027 537 1 108 938 1 130 983 1 199 776 1 109 717 961 505 1 168 960 1 195 323
Skulder och eget kapital 2 037 164 2 037 396 2 191 570 2 136 504 2 044 271 1 852 948 1 833 652 1 789 794 1 927 120 1 901 458
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 592 2 970 2 791 5 160 6 331 3 854 6 475 9 624 4 931 5 958
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 777 905 755 716 720 996 969 601 950 302 934 088 904 905 933 033 1 103 620 971 571
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 306 578 226 495 283 369 359 054 369 157 405 323 435 629 499 514 473 123 425 423
Utdelning till aktieägare 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 236 277 7 160 141 7 093 107 7 630 460 8 091 998 8 395 106 7 849 543 7 400 702 9 097 031 8 685 035
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 959 1 914 1 844 1 898 2 491 2 483 2 588 2 703 3 143 3 302
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 689 3 740 3 846 4 020 3 247 3 381 3 032 2 738 2 890 2 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 515 546 703 532 541 520 534 503 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -33 719 39 247 138 320 102 802 241 746 87 273 111 865 -211 703 -87 613 99 869
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,94% 0,94% -7,05% -5,66% -3,66% 6,98% 6,04% -18,53% 4,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,94% 0,30% 4,20% 1,99% 8,45% 0,81% 2,39% -16,01% -8,01% 1,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,83% 0,08% 1,30% 0,56% 2,14% 0,18% 0,56% -3,87% -1,70% 0,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,63% 22,69% 23,22% 31,18% 32,41% 30,46% 31,17% 31,43% 28,36% 29,06%
Rörelsekapital/omsättning 12,00% 12,00% 13,48% 10,30% 7,61% 3,71% 4,65% 5,96% 3,19% 2,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,44% 23,38% 27,27% 23,16% 19,44% 8,63% 12,09% 12,36% 7,08% 18,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,39% 187,49% 193,07% 170,85% 154,43% 125,95% 132,85% 145,86% 124,76% 120,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...