Visa allt om Svensk Korrosion Kontroll Aktiebolag
Visa allt om Svensk Korrosion Kontroll Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 850 853 893 853 854 852 799 780 749 669
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -70 -235 9 -410 48 113 153 162 133 190
Resultat efter finansnetto 195 405 305 502 1 192 136 153 163 156 205
Årets resultat 195 398 303 802 1 168 80 81 90 91 119
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 874 2 029 201 25 25 4 8 15 22 11
Omsättningstillgångar 294 209 1 838 2 058 1 929 1 227 1 137 1 016 958 882
Tillgångar 2 168 2 238 2 038 2 083 1 954 1 232 1 145 1 031 979 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 007 2 107 1 909 1 945 1 543 750 720 639 599 549
Obeskattade reserver 0 0 2 0 300 302 286 256 227 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 161 131 127 137 111 180 139 136 153 135
Skulder och eget kapital 2 168 2 238 2 038 2 083 1 954 1 232 1 145 1 031 979 893
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 691 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 439 512 414 0 327 341 330 319 331 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 177 202 143 958 153 137 120 117 117 356
Utdelning till aktieägare 240 295 200 340 400 375 0 0 50 40
Omsättning 850 853 893 853 854 852 799 780 749 669
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 850 853 893 853 854 852 799 780 749 669
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 604 737 576 230 516 513 476 461 468 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -66 -231 13 563 52 117 160 169 143 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,35% -4,48% 4,69% -0,12% 0,23% 6,63% 2,44% 4,14% 11,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,04% 20,33% 14,97% 24,10% 61,00% 11,04% 13,36% 15,91% 15,93% 22,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,06% 53,34% 34,15% 58,85% 139,58% 15,96% 19,15% 21,03% 20,83% 30,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,47% 93,79% 94,29% 92,97% 91,33% 97,42% 97,50% 98,85% 97,06% 99,40%
Rörelsekapital/omsättning 15,65% 9,14% 191,60% 225,21% 212,88% 122,89% 124,91% 112,82% 107,48% 111,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,57% 94,15% 93,75% 93,37% 90,28% 78,94% 81,29% 80,28% 77,88% 78,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,61% 159,54% 1 447,24% 1 502,19% 1 737,84% 681,67% 817,99% 747,06% 626,14% 653,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...