Visa allt om Temakonsult i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 127 2 579 2 426 2 898 2 873 2 926 2 935 3 487 3 419 2 889
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 538 609 466
Rörelseresultat (EBIT) 610 859 547 739 554 788 805 556 262 564
Resultat efter finansnetto 576 859 547 190 445 800 764 602 258 565
Årets resultat 440 663 425 24 323 628 587 470 190 418
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 688 817 905 792 1 707 1 712 1 844 1 549 1 204 1 277
Omsättningstillgångar 3 866 3 614 2 900 3 112 2 860 2 882 1 589 1 789 1 798 1 376
Tillgångar 4 555 4 430 3 804 3 904 4 567 4 594 3 433 3 338 3 002 2 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 581 3 441 3 078 2 953 3 430 3 407 2 778 2 191 2 061 1 871
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 27 27 27 27 54 27 104 77
Kortfristiga skulder 973 989 699 924 796 1 161 600 1 120 836 705
Skulder och eget kapital 4 555 4 430 3 804 3 904 4 567 4 594 3 433 3 338 3 002 2 653
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 240 205 280 326 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 490 473 914 642 581
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 259 247 441 400 336
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 500 300 0 150 140 200
Omsättning 3 127 2 579 2 426 2 898 2 873 2 926 2 935 4 025 4 028 3 355
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 3 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 127 2 579 1 213 966 958 975 734 872 1 140 963
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 533 501 338 411 333 231 409 457 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 688 947 641 905 693 985 1 003 728 335 690
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,25% 6,31% -16,29% 0,87% -1,81% -0,31% -15,83% 1,99% 18,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,39% 19,39% 14,38% 18,93% 12,13% 17,54% 23,45% 18,15% 8,73% 21,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,51% 33,31% 22,55% 25,50% 19,28% 27,55% 27,43% 17,38% 7,66% 19,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 91,27% 90,71% 86,81% 100,00% 74,05% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 92,52% 101,78% 90,73% 75,50% 71,84% 58,82% 33,70% 19,19% 28,14% 23,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,62% 77,67% 80,91% 75,64% 75,10% 74,16% 80,92% 65,64% 68,65% 70,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 397,33% 365,42% 414,88% 336,80% 359,30% 248,23% 264,83% 159,73% 215,07% 195,18%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...