Visa allt om Bäckebrons Sågverk Aktiebolag
Visa allt om Bäckebrons Sågverk Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 130 896 127 346 124 152 123 883 116 974 113 738 102 885 102 759 112 122 124 746
Övrig omsättning 23 626 959 531 1 107 428 513 447 145 143 573
Rörelseresultat (EBIT) 4 097 1 747 1 314 2 359 5 371 1 828 3 014 737 -2 478 11 316
Resultat efter finansnetto 3 025 1 294 709 1 335 3 760 573 2 319 -198 -3 931 10 424
Årets resultat 976 1 015 588 1 001 2 763 417 1 837 -147 -3 001 7 489
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 242 30 815 26 890 29 178 29 583 31 901 31 811 35 144 36 379 31 922
Omsättningstillgångar 37 260 38 618 36 887 35 199 33 247 35 424 31 768 25 650 31 350 39 443
Tillgångar 96 502 69 433 63 777 64 377 62 830 67 325 63 579 60 794 67 729 71 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 822 27 840 26 825 26 236 24 933 22 812 22 395 20 558 20 706 23 706
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 614 1 798 1 947 1 815 1 854 1 076 1 076 638 721 1 661
Långfristiga skulder 22 690 11 115 8 893 21 172 22 309 24 183 16 690 19 284 22 902 18 242
Kortfristiga skulder 40 376 28 680 26 112 15 154 13 734 19 254 23 418 20 314 23 400 27 756
Skulder och eget kapital 96 502 69 433 63 777 64 377 62 830 67 325 63 579 60 794 67 729 71 365
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 709 1 387 - - - 0 300 329 554 562
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 13 754 13 428 14 923 14 600 13 924 13 178 10 752 10 675 12 000 11 067
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 5 440 5 310 5 125 5 261 4 721 4 444 3 859 3 914 4 623 4 597
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 154 522 128 305 124 683 124 990 117 402 114 251 103 332 102 904 112 265 125 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 43 43 42 37 35 32 34 40 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 272 2 962 2 887 2 950 3 161 3 250 3 215 3 022 2 803 3 119
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 480 475 471 504 506 469 449 435 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 832 6 633 5 982 7 051 9 438 5 913 6 727 2 501 -564 13 147
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,79% 2,57% 0,22% 5,91% 2,85% 10,55% 0,12% -8,35% -10,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,41% 2,88% 2,29% 3,95% 8,80% 2,78% 4,77% 1,28% -3,55% 16,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,25% 1,57% 1,18% 2,06% 4,72% 1,65% 2,95% 0,76% -2,15% 9,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,84% 37,54% 38,81% 39,64% 40,78% 39,56% 34,18% 39,88% 33,84% 37,24%
Rörelsekapital/omsättning -2,38% 7,80% 8,68% 16,18% 16,68% 14,22% 8,12% 5,19% 7,09% 9,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,94% 40,10% 42,06% 40,75% 39,68% 33,88% 35,22% 33,82% 30,57% 33,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,14% 46,18% 51,42% 97,33% 113,97% 74,02% 62,07% 69,67% 61,23% 74,39%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 84 327 85 479 80 851 82 956 78 059 73 434 60 541 63 224 74 598 88 735
Övrig omsättning 23 483 959 531 1 107 428 506 447 481 479 573
Rörelseresultat (EBIT) 3 228 314 501 920 1 541 -2 573 -3 100 -4 866 -7 080 6 041
Resultat efter finansnetto 2 352 7 43 1 276 3 745 -3 652 -3 672 -5 653 -8 393 5 307
Årets resultat 36 778 27 54 544 -2 694 -3 828 -4 133 -3 976 2 438
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 208 26 940 25 753 27 720 28 855 30 913 30 760 33 839 34 748 29 926
Omsättningstillgångar 25 910 27 415 27 448 25 767 24 511 26 596 25 341 18 261 25 360 32 447
Tillgångar 81 118 54 355 53 201 53 487 53 366 57 509 56 101 52 100 60 108 62 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 548 18 512 17 734 17 707 17 653 17 724 17 729 17 208 17 362 17 954
Obeskattade reserver 11 884 7 629 8 707 8 107 6 907 3 907 3 907 2 207 2 307 5 408
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 536 6 976 7 011 16 666 18 842 20 577 14 140 16 534 19 952 15 092
Kortfristiga skulder 33 150 21 238 19 749 11 007 9 964 15 301 20 325 16 151 20 487 23 919
Skulder och eget kapital 81 118 54 355 53 201 53 487 53 366 57 509 56 101 52 100 60 108 62 373
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 709 1 387 - - - 0 300 329 554 562
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 8 747 8 524 10 437 9 989 9 554 9 102 7 299 7 374 8 709 7 951
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 3 677 3 812 3 825 3 729 3 335 3 135 2 832 2 881 3 517 3 449
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 107 810 86 438 81 382 84 063 78 487 73 940 60 988 63 705 75 077 89 308
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 28 28 28 26 26 23 25 31 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 373 3 053 2 888 2 963 3 002 2 824 2 632 2 529 2 406 2 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 504 518 488 496 479 459 434 419 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 333 4 608 4 709 5 107 5 301 1 158 289 -3 428 -5 567 7 470
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,35% 5,72% -2,54% 6,27% 6,30% 21,30% -4,24% -15,25% -15,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,17% 1,04% 1,22% 4,31% 9,91% -4,43% -5,51% -9,30% -11,75% 9,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,01% 0,66% 0,80% 2,78% 6,78% -3,47% -5,10% -7,66% -9,47% 6,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,59% 41,95% 44,67% 44,17% 44,31% 42,63% 36,55% 44,28% 34,62% 38,67%
Rörelsekapital/omsättning -8,59% 7,23% 9,52% 17,79% 18,64% 15,38% 8,29% 3,34% 6,53% 9,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,29% 45,01% 46,10% 44,93% 42,62% 35,83% 36,73% 36,15% 31,65% 35,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,52% 45,62% 51,05% 103,79% 129,39% 72,40% 65,39% 69,36% 63,26% 77,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...