Visa allt om Gällivare Traktor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 26 011 25 323 26 861 26 310 21 070 18 154 19 786 19 775 17 065 15 415
Övrig omsättning 1 104 513 1 318 517 316 1 843 815 186 355 984
Rörelseresultat (EBIT) 374 -1 808 3 925 6 532 4 654 3 936 3 808 3 410 1 613 3 003
Resultat efter finansnetto 881 -2 212 3 720 6 525 4 506 3 665 3 753 3 485 1 520 3 037
Årets resultat 2 456 1 756 1 607 3 460 2 193 1 691 2 057 2 287 610 1 761
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 717 26 437 31 577 29 359 25 427 22 740 20 584 17 901 16 871 16 694
Omsättningstillgångar 16 003 18 454 18 066 17 121 16 867 16 573 15 746 11 493 9 720 8 016
Tillgångar 37 720 44 891 49 643 46 480 42 294 39 313 36 330 29 394 26 591 24 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 594 11 638 11 382 13 274 12 014 11 021 10 530 8 783 7 096 7 085
Obeskattade reserver 10 308 12 504 17 001 15 319 13 219 11 506 10 068 8 877 8 257 7 909
Avsättningar (tkr) 2 080 1 996 1 903 1 817 1 712 1 579 1 402 1 327 1 321 400
Långfristiga skulder 3 928 4 490 3 959 4 826 5 689 7 619 5 826 3 958 3 986 4 023
Kortfristiga skulder 8 810 14 263 15 399 11 243 9 660 7 587 8 503 6 449 5 931 5 292
Skulder och eget kapital 37 720 44 891 49 643 46 480 42 294 39 313 36 330 29 394 26 591 24 710
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 369 4 472 4 516 4 206 3 873
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 70
Sociala kostnader - - - - - 1 595 1 588 1 581 2 421 1 652
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 1 500 3 500 2 200 1 200 1 200 600 600 600
Omsättning 27 115 25 836 28 179 26 827 21 386 19 997 20 601 19 961 17 420 16 399
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 16 13 13 12 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 445 1 407 1 492 1 644 1 621 1 396 1 649 1 648 1 422 1 542
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 508 601 515 580 474 524 520 553 529
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 753 6 979 7 871 9 782 7 240 6 523 5 838 5 355 3 767 5 369
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,72% -5,73% 2,09% 24,87% 16,06% -8,25% 0,06% 15,88% 10,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,87% -3,68% 8,24% 14,68% 11,31% 10,11% 11,28% 12,81% 7,02% 13,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,16% -6,52% 15,23% 25,93% 22,70% 21,90% 20,71% 19,03% 10,94% 21,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,36% 100,00% 100,00% 100,00% 70,26%
Rörelsekapital/omsättning 27,65% 16,55% 9,93% 22,34% 34,21% 49,50% 36,61% 25,51% 22,20% 17,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,70% 47,65% 49,64% 54,27% 52,78% 50,86% 50,60% 53,44% 49,57% 52,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,65% 129,38% 117,32% 152,28% 174,61% 218,44% 185,18% 178,21% 163,88% 151,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!