Visa allt om Astral Holding AB
Visa allt om Astral Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 773 5 542 5 488 5 079 4 334 4 182 3 931 2 363 10 715 36 620
Övrig omsättning - - - - - - - - 41 76
Rörelseresultat (EBIT) 1 809 2 078 1 553 664 2 172 2 025 1 859 1 515 2 533 4 202
Resultat efter finansnetto 1 812 2 080 1 528 883 8 892 11 533 2 493 1 581 2 558 4 111
Årets resultat 7 264 6 115 6 295 5 237 5 221 6 265 827 -173 1 548 2 354
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 978 36 583 39 254 27 274 22 699 19 016 17 869 12 977 11 063 8 568
Omsättningstillgångar 31 802 30 243 21 075 24 898 24 443 22 682 15 943 14 274 9 124 13 398
Tillgångar 77 781 66 826 60 328 52 172 47 141 41 698 33 812 27 251 20 186 21 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 131 46 367 40 252 34 456 31 332 28 193 22 228 17 610 12 772 11 223
Obeskattade reserver 22 065 19 059 17 842 15 660 13 386 11 632 8 577 7 018 5 237 5 023
Avsättningar (tkr) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 782 922 590 630
Kortfristiga skulder 1 585 401 1 234 1 055 1 424 873 1 225 701 588 4 090
Skulder och eget kapital 77 781 66 826 60 328 52 172 47 141 41 698 33 812 27 251 20 186 21 967
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 569 0 0 297 0 87 217
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 562 570 0 418 403 0 0 1 303 5 523
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 240 146 245 156 194 138 0 438 2 321
Utdelning till aktieägare 28 000 0 0 500 2 000 0 300 0 0 0
Omsättning 5 773 5 542 5 488 5 079 4 334 4 182 3 931 2 363 10 756 36 696
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 0 5 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 773 5 542 5 488 5 079 4 334 4 182 3 931 - 2 143 1 665
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 920 802 718 817 577 610 449 - 373 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 055 4 169 3 490 2 287 3 445 3 041 2 797 2 235 3 020 4 814
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,17% 0,98% 8,05% 17,19% 3,63% 6,39% 66,36% -77,95% -70,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,33% 3,11% 2,57% 1,76% 18,88% 27,69% 7,50% 5,91% 13,83% 19,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,39% 37,55% 28,30% 18,04% 205,38% 276,14% 64,49% 68,13% 26,06% 11,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59,46% 45,23%
Rörelsekapital/omsättning 523,42% 538,47% 361,53% 469,44% 531,13% 521,50% 374,41% 574,40% 79,66% 25,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,44% 91,63% 89,79% 89,46% 87,39% 88,17% 84,44% 83,60% 81,95% 67,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 006,44% 7 541,90% 1 707,86% 2 360,00% 1 716,50% 2 598,17% 1 301,47% 2 036,23% 1 551,70% 160,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...