Visa allt om Berglöf & Velander AB
Visa allt om Berglöf & Velander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 197 23 299 22 765 21 138 17 034 18 566 20 266 20 046 20 378 19 792
Övrig omsättning 1 734 885 - 44 105 - 59 40 - 40
Rörelseresultat (EBIT) 13 893 11 011 7 438 2 703 -23 777 2 485 6 864 10 271 11 361 10 139
Resultat efter finansnetto 13 860 11 671 7 794 2 309 -23 170 3 231 6 969 10 855 28 684 11 135
Årets resultat 11 005 11 671 7 794 3 811 -23 273 2 372 6 533 10 115 26 961 9 576
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 007 54 156 54 650 54 004 55 358 54 260 54 464 62 992 61 682 46 113
Omsättningstillgångar 19 749 14 124 9 492 9 435 8 340 39 716 43 604 38 279 40 056 38 962
Tillgångar 73 756 68 280 64 142 63 439 63 698 93 976 98 068 101 271 101 738 85 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 258 63 253 59 081 52 992 49 181 80 454 86 082 87 549 86 434 67 473
Obeskattade reserver 600 0 0 0 0 0 0 1 928 4 383 7 058
Avsättningar (tkr) 0 0 0 4 295 5 797 5 694 5 562 5 433 5 655 5 526
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 898 5 027 5 061 6 152 8 720 7 828 6 424 6 361 5 266 5 018
Skulder och eget kapital 73 756 68 280 64 142 63 439 63 698 93 976 98 068 101 271 101 738 85 075
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 25 25 25 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 433 1 514 1 750 1 786 1 680 1 641 1 608 1 504 1 490 1 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 378 364 594 775 737 718 710 684 649 694
Utdelning till aktieägare 8 000 8 000 7 500 6 000 0 8 000 8 000 8 000 9 000 8 000
Omsättning 25 931 24 184 22 765 21 182 17 139 18 566 20 325 20 086 20 378 19 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 049 5 825 5 691 5 285 4 259 4 642 5 067 5 012 5 095 4 948
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 481 596 661 619 605 598 561 551 568
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 136 11 494 7 921 3 250 -23 277 2 979 7 383 10 842 11 814 10 649
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,85% 2,35% 7,70% 24,09% -8,25% -8,39% 1,10% -1,63% 2,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,85% 17,16% 12,17% 4,32% -36,30% 3,50% 7,18% 10,79% 28,30% 13,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 57,45% 50,28% 34,29% 12,97% -135,75% 17,72% 34,72% 54,49% 141,27% 56,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,40% 55,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,11% 39,04% 19,46% 15,53% -2,23% 171,75% 183,46% 159,22% 170,72% 171,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,47% 92,64% 92,11% 83,53% 77,21% 85,61% 87,78% 87,85% 88,06% 85,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 281,94% 273,92% 181,27% 148,20% 92,00% 503,30% 673,82% 596,82% 754,67% 770,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...