Visa allt om Stowe Woodward Sweden AB
Visa allt om Stowe Woodward Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 660 2 656 2 511 1 866 2 092 2 830 2 826 2 996 37 420 50 846
Övrig omsättning 41 276 - 401 - - 71 11 796 19 785 1 033
Rörelseresultat (EBIT) -1 424 -2 055 -5 016 -1 186 -1 182 -642 -657 10 421 -9 332 -8 871
Resultat efter finansnetto -1 607 -2 228 -5 031 -1 250 -1 204 -638 -15 721 11 098 -12 095 -11 129
Årets resultat -1 607 -2 228 -5 031 -1 250 -1 204 -638 -15 721 11 098 -12 095 -11 129
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 600 1 500 0 0 0 35 35 35 15 443 30 931
Omsättningstillgångar 1 436 5 230 5 926 1 731 3 179 1 837 2 307 20 605 39 392 20 496
Tillgångar 5 036 6 730 5 926 1 731 3 179 1 872 2 342 20 640 54 835 51 427
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 1 822 150 204 1 453 257 896 16 617 5 519 1 613
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 29 507 39 507
Kortfristiga skulder 4 821 4 908 5 776 1 527 1 726 1 615 1 446 4 023 19 809 10 306
Skulder och eget kapital 5 036 6 730 5 926 1 731 3 179 1 872 2 342 20 640 54 835 51 427
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 770 1 718 1 530 1 594 1 287 1 360 843 10 787 8 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 966 1 089 834 848 552 675 524 3 400 3 839
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 701 2 932 2 511 2 267 2 092 2 830 2 897 14 792 57 205 51 879
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 2 18 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 887 1 328 1 256 933 1 046 1 415 1 413 1 498 2 079 2 211
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 055 1 368 1 404 1 237 1 222 945 1 018 775 794 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 424 -2 055 -5 016 -1 186 -1 182 -642 -657 10 532 6 393 2 096
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,15% 5,77% 34,57% -10,80% -26,08% 0,14% -5,67% -91,99% -26,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,60% -30,21% -83,87% -67,59% -37,18% -33,44% 12,68% 57,71% -16,64% -17,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -31,43% -76,54% -197,93% -62,70% -56,50% -22,12% 10,51% 397,56% -24,38% -17,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,20% 46,51% 50,54%
Rörelsekapital/omsättning -127,26% 12,12% 5,97% 10,93% 69,46% 7,84% 30,47% 553,47% 52,33% 20,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,27% 27,07% 2,53% 11,79% 45,71% 13,73% 38,26% 80,51% 10,06% 3,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,79% 106,56% 102,60% 113,36% 184,18% 113,75% 159,54% 512,18% 198,86% 171,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...