Visa allt om Peab Asfalt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 089 478 2 899 064 2 589 601 2 209 572 2 135 506 1 903 479 2 005 372 1 858 585 1 809 952 1 993 668
Övrig omsättning 4 927 3 280 2 692 6 418 2 357 1 726 4 013 2 500 3 984 3 354
Rörelseresultat (EBIT) 223 717 205 874 162 016 159 125 128 548 149 773 119 912 105 847 102 333 95 691
Resultat efter finansnetto 226 381 213 236 128 584 151 934 125 718 146 436 116 017 103 370 98 356 83 364
Årets resultat -5 159 4 565 -55 695 -4 502 107 909 98 052 77 917 65 912 64 695 39 705
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 617 435 581 071 549 584 530 780 526 767 409 979 489 560 463 433 459 491 450 698
Omsättningstillgångar 553 999 525 133 471 065 386 197 425 438 342 308 310 101 208 654 262 575 329 575
Tillgångar 1 171 434 1 106 204 1 020 649 916 977 952 205 752 287 799 661 672 087 722 066 780 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 312 81 471 66 906 57 602 54 403 57 347 60 027 61 571 76 885 57 746
Obeskattade reserver 112 481 102 188 94 411 91 401 98 350 111 581 99 002 89 691 77 796 66 375
Avsättningar (tkr) 71 653 57 547 59 412 19 884 16 977 17 864 11 171 16 006 15 707 62 817
Långfristiga skulder 88 456 109 333 110 629 90 855 214 307 118 438 235 224 243 090 234 957 269 003
Kortfristiga skulder 817 532 755 665 689 291 657 235 568 168 447 057 394 237 261 729 316 721 324 332
Skulder och eget kapital 1 171 434 1 106 204 1 020 649 916 977 952 205 752 287 799 661 672 087 722 066 780 273
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 898 1 586 1 495 1 468 893 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 490 318 395 219 522 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 365 329 342 580 318 015 265 843 237 273 229 553 259 632 233 253 237 133 223 763
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 5 032 4 575 6 977
Sociala kostnader 124 277 118 240 127 524 88 854 90 033 95 442 94 136 115 805 110 453 87 094
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 094 405 2 902 344 2 592 293 2 215 990 2 137 863 1 905 205 2 009 385 1 861 085 1 813 936 1 997 022
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 679 650 608 494 447 480 494 586 554 560
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 550 4 460 4 259 4 473 4 777 3 966 4 059 3 172 3 267 3 560
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 865 851 814 797 849 715 727 606 653 616
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 284 235 259 393 211 596 202 925 168 115 189 280 158 181 148 581 147 054 131 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,57% 11,95% 17,20% 3,47% 12,19% -5,08% 7,90% 2,69% -9,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,70% 19,62% 13,19% 17,49% 13,78% 20,33% 15,46% 16,03% 14,45% 12,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,47% 7,49% 5,20% 7,26% 6,14% 8,03% 6,16% 5,80% 5,77% 5,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,77% 31,74% 30,73% 39,92% 38,61% 40,51% 40,18% 40,69% 41,19% 37,78%
Rörelsekapital/omsättning -8,53% -7,95% -8,43% -12,27% -6,68% -5,50% -4,20% -2,86% -2,99% 0,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,43% 14,57% 13,77% 14,06% 13,77% 18,55% 16,63% 19,00% 18,59% 13,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,69% 68,37% 67,09% 56,72% 73,38% 73,55% 75,95% 76,48% 80,73% 99,32%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...