Visa allt om H.B. Fuller Sverige Aktiebolag
Visa allt om H.B. Fuller Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-11 * 2015-11 * 2014-11 * 2013-11 * 2012-11 * 2011-11 * 2010-11 * 2009-11 * 2008-11 * 2007-11 *
Nettoomsättning 132 418 121 183 131 753 128 811 110 629 10 681 9 984 8 890 9 430 7 418
Övrig omsättning 683 958 1 529 1 657 2 573 29 30 68 40 16
Rörelseresultat (EBIT) 1 405 5 322 2 910 2 352 3 006 133 154 313 232 89
Resultat efter finansnetto 1 414 5 322 2 910 2 360 3 015 129 152 309 248 98
Årets resultat 1 102 4 152 2 270 1 737 2 226 87 119 223 210 70
Balansräkningar (tkr)
2016-11 * 2015-11 * 2014-11 * 2013-11 * 2012-11 * 2011-11 * 2010-11 * 2009-11 * 2008-11 * 2007-11 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 122 1 777 2 502 3 082 1 473 160 479 363 411 470
Omsättningstillgångar 48 974 40 584 43 420 18 688 16 034 2 635 1 365 1 222 1 736 1 452
Tillgångar 50 105 42 352 45 922 21 770 17 507 2 794 1 844 1 585 2 147 1 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 941 18 727 14 668 11 918 9 901 886 799 680 457 747
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Kortfristiga skulder 29 154 23 625 31 245 9 843 7 606 1 907 1 044 905 1 689 1 122
Skulder och eget kapital 50 105 42 352 45 922 21 770 17 507 2 794 1 844 1 585 2 147 1 922
Löner & utdelning (tkr)
2016-11 *
2015-11 *
2014-11 *
2013-11 *
2012-11 *
2011-11 *
2010-11 *
2009-11 *
2008-11 *
2007-11 *
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 73 54 54 60
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 360 2 237 3 150 4 062 3 656 52 169 89 146 126
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 585 930 1 659 2 120 1 776 67 106 85 114 111
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 319 500
Omsättning 133 101 122 141 133 282 130 468 113 202 10 710 10 014 8 958 9 470 7 434
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 3 4 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 66 209 30 296 43 918 32 203 22 126 2 136 1 997 1 778 1 886 1 484
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 473 792 1 603 1 546 1 086 83 70 46 63 59
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 156 6 031 3 623 2 940 3 205 452 221 361 270 97
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,27% -8,02% 2,28% 16,44% 935,76% 6,98% 12,31% -5,73% 27,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,82% 12,57% 6,34% 10,89% 17,56% 4,83% 8,35% 19,75% 11,60% 5,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,07% 4,39% 2,21% 1,84% 2,78% 1,26% 1,54% 3,52% 2,64% 1,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 6,06% 9,50% 8,12% 9,29% 9,13% 9,82% 9,48% 9,47% 9,27% 9,44%
Rörelsekapital/omsättning 14,97% 13,99% 9,24% 6,87% 7,62% 6,82% 3,22% 3,57% 0,50% 4,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,79% 44,22% 31,94% 54,75% 56,55% 31,71% 43,33% 42,90% 21,29% 40,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,98% 171,78% 138,97% 189,86% 210,81% 138,18% 130,75% 135,03% 102,78% 129,41%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-11: Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-11: Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-11: Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-11: Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-11: Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-11: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-11: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-11: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-11: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-11: Balansräkning redovisad i euro

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...