Visa allt om Blicon Aktiebolag
Visa allt om Blicon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 21 453 19 606 13 476 9 857 6 143 8 555 10 203 8 797 19 290 12 600
Övrig omsättning 50 50 50 50 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 520 2 933 2 048 1 516 674 294 2 173 1 552 1 891 3 010
Resultat efter finansnetto 2 990 3 576 2 636 2 063 1 140 1 468 2 467 2 082 1 830 3 497
Årets resultat 2 884 3 207 2 417 1 704 1 154 1 008 1 498 1 114 951 1 861
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 866 1 919 1 972 2 024 2 013 0 50 50 50 4
Omsättningstillgångar 28 678 26 043 22 769 20 611 19 059 20 029 23 380 21 203 20 115 27 969
Tillgångar 30 545 27 962 24 741 22 636 21 072 20 029 23 430 21 253 20 165 27 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 115 14 391 11 341 9 108 7 554 6 543 8 235 7 737 7 623 6 672
Obeskattade reserver 1 765 2 476 3 016 3 494 3 632 4 069 3 986 3 575 3 035 2 557
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 288 10 751 10 240 9 752 9 288 8 989 10 689 9 689 8 658 17 471
Kortfristiga skulder 376 344 144 282 598 429 520 251 849 1 273
Skulder och eget kapital 30 545 27 962 24 741 22 636 21 072 20 029 23 430 21 253 20 165 27 973
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 163 160 156 184 150 143 2 700 1 000 1 000 0
Omsättning 21 503 19 656 13 526 9 907 6 143 8 555 10 203 8 797 19 290 12 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 - 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 573 2 986 2 101 1 567 677 294 2 173 1 552 1 895 3 014
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,42% 45,49% 36,72% 60,46% - -16,15% 15,98% -54,40% 53,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,55% 14,62% 12,63% 11,16% 6,83% 10,03% 12,94% 12,61% 13,44% 16,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,44% 20,85% 23,20% 25,64% 23,43% 23,47% 29,72% 30,46% 14,05% 37,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,73% 16,44% 16,50% 17,61% 14,42% 5,19% 22,84% 19,30% 10,62% 25,10%
Rörelsekapital/omsättning 131,93% 131,08% 167,89% 206,24% 300,52% 229,11% 224,05% 238,17% 99,88% 211,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,54% 58,37% 55,35% 52,28% 48,55% 47,64% 47,69% 48,80% 48,64% 30,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 412,50% 1 047,97% 1 479,17% 741,49% 534,78% 464,80% 625,96% 407,97% 137,81% 169,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...