Visa allt om TRANSWAGGON AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 464 061 435 655 403 377 404 755 390 233 393 900 445 767 494 069 489 315 514 173
Övrig omsättning 2 686 3 577 2 943 2 222 2 351 10 077 4 580 4 895 1 935 4 162
Rörelseresultat (EBIT) 2 419 2 205 2 709 2 618 3 558 3 053 1 701 2 410 -2 286 1 036
Resultat efter finansnetto 2 778 2 105 3 223 561 3 486 2 782 338 4 171 -6 717 -2 726
Årets resultat 2 116 1 594 2 468 401 2 696 2 138 993 2 851 20 560
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 026 12 160 12 168 12 140 12 687 13 291 15 165 16 552 20 410 22 065
Omsättningstillgångar 77 571 80 428 56 027 62 458 60 786 63 816 82 458 78 048 64 486 79 021
Tillgångar 89 597 92 588 68 195 74 598 73 473 77 107 97 623 94 600 84 896 101 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 524 4 007 4 874 2 805 5 104 4 538 3 394 5 273 2 422 2 962
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 066 762 7 562
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 150 300 450
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 073 88 581 63 321 71 793 68 369 72 569 94 229 88 111 81 412 90 112
Skulder och eget kapital 89 597 92 588 68 195 74 598 73 473 77 107 97 623 94 600 84 896 101 086
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 689 1 504 1 468 1 526 1 465 1 359 1 295 992 918 918
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 996 12 959 12 429 12 657 12 361 12 279 11 674 11 555 11 949 11 865
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 885 7 800 7 620 7 136 6 763 6 516 6 116 5 558 5 950 5 901
Utdelning till aktieägare 2 100 1 600 2 460 400 2 700 2 130 994 2 872 0 560
Omsättning 466 747 439 232 406 320 406 977 392 584 403 977 450 347 498 964 491 250 518 335
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 28 28 30 30 32 33 33 34 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 574 15 559 14 406 13 492 13 008 12 309 13 508 14 972 14 392 16 068
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 829 815 787 727 699 645 590 562 563 596
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 143 2 834 3 340 3 236 4 259 3 777 3 721 6 782 2 238 5 137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,52% 8,00% -0,34% 3,72% -0,93% -11,64% -9,78% 0,97% -4,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,31% 2,53% 4,84% 3,62% 5,30% 4,40% 1,88% 5,69% -1,60% 3,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,64% 0,54% 0,82% 0,67% 1,00% 0,86% 0,41% 1,09% -0,28% 0,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6,04%
Rörelsekapital/omsättning -1,62% -1,87% -1,81% -2,31% -1,94% -2,22% -2,64% -2,04% -3,46% -2,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,05% 4,33% 7,15% 3,76% 6,95% 5,89% 3,48% 6,40% 3,51% 8,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,18% 90,80% 88,48% 87,00% 88,91% 87,94% 87,51% 88,58% 79,21% 87,69%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...