Visa allt om Barsebäck Kraft Aktiebolag
Visa allt om Barsebäck Kraft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 270 707 1 339 125 1 269 061 1 004 391 1 013 175 1 018 075 486 702 457 689 352 374 392 185
Övrig omsättning 9 642 18 052 14 483 17 771 18 501 40 571 25 568 22 971 27 150 23 199
Rörelseresultat (EBIT) 4 952 15 344 9 303 10 019 5 107 24 968 11 297 9 217 1 510 -3 580
Resultat efter finansnetto 814 10 693 6 527 6 865 4 525 25 203 11 975 6 016 2 125 4 597
Årets resultat 0 0 4 007 5 331 3 477 18 551 8 786 4 399 1 524 4 500
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 288 2 005 1 120 1 431 712 864 220 220 100
Omsättningstillgångar 286 188 310 330 1 403 319 1 207 603 1 164 927 1 145 914 545 916 280 364 277 984 420 584
Tillgångar 286 283 310 618 1 405 324 1 208 723 1 166 358 1 146 626 546 780 280 584 278 204 420 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 900 136 900 136 900 138 220 136 366 151 438 141 671 137 284 134 409 139 965
Obeskattade reserver 0 0 1 363 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 67 221 67 545 68 333 68 063 73 114 79 254 84 604 83 728 75 586 62 831
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 82 162 106 173 1 198 728 1 002 440 956 878 915 934 320 505 59 572 68 209 217 888
Skulder och eget kapital 286 283 310 618 1 405 324 1 208 723 1 166 358 1 146 626 546 780 280 584 278 204 420 684
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 217 1 035 1 116 1 307 1 236 1 115 1 099 1 033 1 031 1 019
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 93 65 59 65 77 132
Löner till övriga anställda 30 311 30 366 29 661 29 723 30 121 30 741 31 965 34 502 40 748 48 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 030 17 502 19 385 16 263 22 294 22 571 33 154 42 353 49 449 55 139
Utdelning till aktieägare 0 0 0 5 328 3 476 18 548 8 784 4 399 1 524 7 080
Omsättning 1 280 349 1 357 177 1 283 544 1 022 162 1 031 676 1 058 646 512 270 480 660 379 524 415 384
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 49 48 50 54 57 56 61 79 90
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 26 473 27 329 26 439 20 088 18 763 17 861 8 691 7 503 4 460 4 358
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 038 998 1 045 946 994 955 1 182 1 277 1 155 1 162
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 145 15 735 10 089 10 363 5 356 25 120 11 410 9 217 1 510 -3 580
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,11% 5,52% 26,35% -0,87% -0,48% 109,18% 6,34% 29,89% -10,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,77% 4,97% 0,66% 0,95% 0,70% 2,50% 2,89% 3,71% 1,08% 1,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,40% 1,15% 0,73% 1,15% 0,80% 2,82% 3,25% 2,27% 0,85% 1,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 3,88% 3,88% 0,95% 1,24% 0,96% 0,95% 4,07% 2,63% 2,64% 1,33%
Rörelsekapital/omsättning 16,06% 15,25% 16,12% 20,43% 20,53% 22,59% 46,31% 48,24% 59,53% 51,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,82% 44,07% 9,82% 11,44% 11,69% 13,21% 25,91% 48,93% 48,31% 33,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 346,88% 291,21% 115,12% 120,47% 121,74% 125,11% 170,33% 470,63% 407,55% 193,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...