Visa allt om Dogger AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 35 460 30 906 30 959 37 932 33 727 34 129 30 276 26 031 21 238 18 246
Övrig omsättning 63 25 24 339 40 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 814 2 585 1 876 4 775 2 924 3 763 3 408 2 175 2 249 1 218
Resultat efter finansnetto 3 790 2 785 2 054 4 793 2 984 3 805 4 460 2 282 2 348 1 329
Årets resultat 2 221 2 179 1 586 3 736 2 311 2 960 3 478 2 246 1 315 979
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 049 6 924 2 928 4 889 6 884 6 932 1 979 2 009
Omsättningstillgångar 12 797 14 546 13 142 14 302 17 797 14 676 12 029 8 069 11 863 10 046
Tillgångar 12 797 14 546 16 191 21 226 20 724 19 565 18 914 15 002 13 843 12 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 677 10 456 12 276 17 690 15 884 15 475 13 915 11 817 10 206 9 443
Obeskattade reserver 955 0 0 0 3 5 6 10 611 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 165 4 090 3 914 3 536 4 837 4 085 4 993 3 174 3 025 2 563
Skulder och eget kapital 12 797 14 546 16 191 21 226 20 724 19 565 18 914 15 002 13 843 12 055
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 130 892 950 891 806
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 565 2 355 1 773 1 569 1 315
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 0 1 557 1 248 1 152 1 097 1 025
Utdelning till aktieägare 0 5 000 4 000 7 000 1 930 1 903 1 400 1 380 635 552
Omsättning 35 523 30 931 30 983 38 271 33 767 34 129 30 276 26 031 21 238 18 246
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 11 11 11 11 11 10 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 546 2 810 2 814 3 448 3 066 3 103 2 752 2 603 3 034 3 041
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 452 466 483 492 448 406 390 510 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 814 2 585 1 876 4 778 2 939 3 785 3 436 2 222 2 326 1 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,74% -0,17% -18,38% 12,47% -1,18% 12,73% 16,31% 22,57% 16,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,96% 19,37% 12,78% 22,68% 14,48% 19,47% 23,72% 15,33% 17,07% 11,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,81% 9,12% 6,68% 12,69% 8,90% 11,16% 14,82% 8,84% 11,13% 7,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,70% 30,31% 29,37% 31,10% 31,30% 32,32% 34,15% 31,36% 37,67% 32,29%
Rörelsekapital/omsättning 24,34% 33,83% 29,81% 28,38% 38,43% 31,03% 23,24% 18,80% 41,61% 41,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,81% 71,88% 75,82% 83,34% 76,66% 79,12% 73,59% 78,82% 76,98% 78,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,08% 136,36% 100,15% 123,70% 110,54% 95,37% 60,93% 56,21% 170,88% 165,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!