Visa allt om Mind and Body Consulting AB
Visa allt om Mind and Body Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 30 822 34 952 15 843 13 283 9 804 42 408 23 652 27 536 5 479 6 703
Övrig omsättning - - - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 -159 -371 -353 -747 -680 -298 413 -184 177
Resultat efter finansnetto 1 -159 -371 -352 -730 -684 -286 533 -262 203
Årets resultat 1 -159 -371 -352 -730 -684 -41 345 -130 108
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 21 45 38 76 189 279 266 551
Omsättningstillgångar 1 655 1 594 1 569 1 595 1 764 2 378 3 005 3 381 2 938 2 994
Tillgångar 1 655 1 597 1 590 1 640 1 803 2 454 3 195 3 660 3 204 3 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 69 127 249 600 1 331 2 014 2 159 1 918 2 255
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 245 140 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 800 740 692 627 594 692 720 785 486 676
Kortfristiga skulder 786 788 771 766 609 432 460 472 660 341
Skulder och eget kapital 1 655 1 597 1 590 1 640 1 803 2 454 3 195 3 660 3 204 3 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 420 420 410 396 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 178 284 248 420 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader - 56 89 78 132 132 132 129 128 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 104 104 207
Omsättning 30 822 34 952 15 843 13 283 9 804 42 408 23 652 27 536 5 479 6 706
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 30 822 34 952 - 13 283 9 804 42 408 23 652 27 536 5 479 6 703
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 237 - 327 555 554 557 541 529 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 -141 -347 -334 -731 -680 -298 415 -183 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,82% 120,61% 19,27% 35,49% -76,88% 79,30% -14,11% 402,57% -18,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,06% -9,96% -23,27% -21,52% -40,54% -27,30% -8,92% 14,54% -4,28% 5,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% -0,45% -2,34% -2,66% -7,46% -1,58% -1,20% 1,93% -2,50% 3,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,13% 0,35% 0,51% 0,41% -1,10% -0,14% 1,43% 3,76% 7,57% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,82% 2,31% 5,04% 6,24% 11,78% 4,59% 10,76% 10,56% 41,58% 39,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,23% 4,32% 7,99% 15,18% 33,28% 54,24% 63,04% 63,92% 63,01% 69,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,10% 101,65% 47,86% 43,08% 102,96% 447,45% 415,43% 691,53% 288,03% 476,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...