Visa allt om Sjölunds Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 7 215 7 370 7 399 7 318 7 139 5 573 5 498 5 670 5 402 5 526
Övrig omsättning 1 949 53 138 265 230 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 485 2 957 2 872 2 606 1 461 3 431 3 451 3 113 2 589 2 821
Resultat efter finansnetto 4 487 4 970 3 007 3 070 1 597 3 514 6 396 3 762 3 851 2 980
Årets resultat 2 567 3 974 2 366 2 211 1 016 2 039 5 488 2 893 2 986 3 500
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 335 15 470 14 944 13 728 6 076 6 919 5 788 6 061 6 583 6 864
Omsättningstillgångar 39 344 34 674 32 552 30 151 36 279 33 405 28 108 25 720 22 275 19 012
Tillgångar 54 679 50 144 47 495 43 879 42 355 40 324 33 896 31 781 28 858 25 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 787 40 220 36 246 33 880 31 669 30 653 28 614 23 126 20 233 17 247
Obeskattade reserver 2 613 1 326 1 381 1 406 1 170 894 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 278 8 598 9 868 8 593 9 516 8 777 5 282 8 655 8 625 8 629
Skulder och eget kapital 54 679 50 144 47 495 43 879 42 355 40 324 33 896 31 781 28 858 25 876
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 679 963 1 089
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 260 326 394
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 164 7 423 7 537 7 583 7 369 5 573 5 498 5 670 5 402 5 526
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 215 7 370 3 700 3 659 7 139 5 573 5 498 2 835 1 801 1 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 203 316 440 416 989 831 832 470 430 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 797 4 538 4 144 3 488 2 172 3 671 3 690 3 394 2 870 3 104
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,10% -0,39% 1,11% 2,51% 28,10% 1,36% -3,03% 4,96% -2,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,21% 9,91% 6,33% 7,00% 3,78% 8,75% 18,87% 12,17% 13,34% 11,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,19% 67,44% 40,65% 41,98% 22,40% 63,34% 116,33% 68,24% 71,29% 53,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,40% 97,56% 94,54% 95,91% 93,51% 99,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 416,72% 353,81% 306,58% 294,59% 374,88% 441,92% 415,17% 300,97% 252,68% 187,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,98% 82,27% 78,58% 79,71% 76,93% 77,75% 84,42% 72,77% 70,11% 66,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 422,59% 401,70% 328,50% 333,92% 365,93% 374,42% 532,15% 297,17% 258,26% 220,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!