Visa allt om E. Sällström & Son Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 858 847 854 826 776 758 760 769 831 843
Övrig omsättning - - - 80 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 576 602 623 632 594 577 619 638 700 707
Resultat efter finansnetto 81 143 195 245 213 119 187 279 365 441
Årets resultat 14 135 283 242 213 119 137 129 415 441
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 083 13 374 13 567 12 911 12 386 12 337 12 283 12 033 10 618 8 683
Omsättningstillgångar 2 285 2 261 1 941 106 15 262 10 6 5 777
Tillgångar 16 368 15 635 15 508 13 017 12 401 12 599 12 292 12 039 10 623 9 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 593 1 680 1 744 1 661 1 519 1 406 1 537 1 600 1 722 1 556
Obeskattade reserver 1 481 1 411 1 412 1 100 750 750 750 700 350 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 026 12 276 12 040 9 986 9 832 10 140 9 995 9 677 8 541 7 885
Kortfristiga skulder 268 268 311 269 300 303 11 62 10 18
Skulder och eget kapital 16 368 15 635 15 508 13 017 12 401 12 599 12 292 12 039 10 623 9 460
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 100 200 200 100 100 0 200 250 250
Omsättning 858 847 854 906 776 758 760 769 831 843
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 1 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 826 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 80 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 817 795 817 789 731 714 718 737 799 799
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,30% -0,82% 3,39% 6,44% 2,37% -0,26% -1,17% -7,46% -1,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,52% 3,85% 4,07% 4,86% 4,79% 4,58% 5,04% 5,30% 6,59% 7,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 67,13% 71,07% 73,89% 76,51% 76,55% 76,12% 81,45% 82,96% 84,24% 83,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 235,08% 235,30% 190,87% -19,73% -36,73% -5,41% -0,13% -7,28% -0,60% 90,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,79% 17,78% 18,35% 19,35% 16,97% 15,80% 17,26% 17,58% 18,64% 16,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 852,61% 843,66% 624,12% 39,41% 5,00% 86,47% 90,91% 9,68% 50,00% 4 316,67%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...