Visa allt om Planeringsaktiebolaget S.E.S.
Visa allt om Planeringsaktiebolaget S.E.S.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 031 8 910 7 228 7 439 6 217 4 736 3 533 5 156 7 669 7 011
Övrig omsättning - - - 1 80 39 2 - 12 49
Rörelseresultat (EBIT) 382 338 167 797 528 -336 -632 -180 1 035 674
Resultat efter finansnetto 350 311 113 837 523 -337 -636 -106 1 033 679
Årets resultat 1 163 92 697 317 -337 -132 1 529 340
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 294 270 295 321 589 7 34 68 106 77
Omsättningstillgångar 2 975 2 828 2 317 2 640 2 704 2 325 2 274 3 060 3 853 2 925
Tillgångar 3 269 3 098 2 612 2 960 3 294 2 332 2 308 3 128 3 959 3 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 384 221 929 1 832 1 515 1 852 1 984 2 184 1 655
Obeskattade reserver 0 202 115 121 118 0 0 504 636 376
Avsättningar (tkr) 303 304 303 303 606 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 13 11 8 8 10 65
Kortfristiga skulder 2 831 2 208 1 972 1 607 725 806 447 632 1 130 906
Skulder och eget kapital 3 269 3 098 2 612 2 960 3 294 2 332 2 308 3 128 3 959 3 003
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 521 574 562 753
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 447 1 269 1 535 2 018 1 813 1 046 1 202 1 345 1 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 904 442 543 886 604 508 611 697 651
Utdelning till aktieägare 0 0 0 800 800 0 0 0 200 0
Omsättning 10 031 8 910 7 228 7 440 6 297 4 775 3 535 5 156 7 681 7 060
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 6 6 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 672 1 485 1 446 1 488 1 036 789 589 859 1 096 1 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 592 353 371 491 409 354 417 387 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 407 363 192 822 560 -324 -599 -142 1 079 731
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,58% 23,27% -2,84% 19,66% 31,27% 34,05% -31,48% -32,77% 9,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,72% 11,59% 6,39% 28,75% 16,15% -14,02% -27,34% -3,04% 26,32% 22,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,82% 4,03% 2,31% 11,44% 8,56% -6,90% -17,86% -1,84% 13,59% 9,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,73% 91,81% 77,67% 73,15% 74,47% 70,33% 78,60% 68,91% 69,83% 71,37%
Rörelsekapital/omsättning 1,44% 6,96% 4,77% 13,89% 31,83% 32,07% 51,71% 47,09% 35,51% 28,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,16% 17,48% 11,90% 34,57% 58,26% 64,97% 80,24% 75,30% 66,73% 64,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,32% 120,52% 104,72% 146,42% 327,59% 250,50% 452,13% 444,15% 325,04% 306,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...