Visa allt om Ebab i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 173 447 156 817 138 844 148 467 151 858 192 614 194 875 172 963 132 269 122 977
Övrig omsättning 222 73 235 82 142 146 129 69 83 433
Rörelseresultat (EBIT) 12 322 10 122 3 081 -2 952 -12 136 11 702 17 023 15 649 8 203 6 065
Resultat efter finansnetto 12 031 9 744 2 322 -3 385 -12 349 11 793 16 965 15 586 8 093 5 655
Årets resultat 7 832 4 733 191 -189 -405 5 187 7 826 4 789 521 3 407
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 16 96 139 160 212 240 256 283 370
Omsättningstillgångar 46 153 35 289 32 630 36 155 33 167 47 058 51 612 47 075 33 066 30 771
Tillgångar 46 159 35 305 32 726 36 294 33 327 47 269 51 853 47 330 33 349 31 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 929 8 797 4 064 4 873 4 062 9 471 12 294 8 470 3 681 3 160
Obeskattade reserver 3 546 2 046 0 0 0 7 909 5 909 5 909 3 809 3 464
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 684 24 462 28 662 31 421 29 265 29 889 33 649 32 951 25 859 24 517
Skulder och eget kapital 46 159 35 305 32 726 36 294 33 327 47 269 51 853 47 330 33 349 31 141
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 183 3 127 3 084 3 064 2 931 - 3 396 2 907 2 853 2 995
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 35 751 34 253 33 330 38 862 43 909 43 294 44 249 40 955 37 775 39 537
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 552 20 080 20 318 20 831 21 411 14 380 26 223 24 284 19 446 20 344
Utdelning till aktieägare 7 800 4 700 0 0 0 0 8 010 4 002 0 0
Omsättning 173 669 156 890 139 079 148 549 152 000 192 760 195 004 173 032 132 352 123 410
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 58 57 61 75 83 85 85 74 78
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 891 2 704 2 436 2 434 2 025 2 321 2 293 2 035 1 787 1 577
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 023 1 017 1 001 1 075 919 898 948 845 861 859
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 331 10 149 3 124 -2 896 -12 084 11 772 17 117 15 777 8 326 6 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,60% 12,94% -6,48% -2,23% -21,16% -1,16% 12,67% 30,77% 7,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,77% 28,67% 9,46% -8,07% -36,41% 25,54% 32,89% 33,13% 24,61% 19,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,12% 6,45% 2,23% -1,97% -7,99% 6,27% 8,75% 9,07% 6,20% 4,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,92% 6,90% 2,86% 3,19% 2,57% 8,91% 9,22% 8,17% 5,45% 5,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,84% 29,44% 12,42% 13,43% 12,19% 33,09% 32,60% 27,63% 19,95% 18,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,41% 144,26% 113,84% 115,07% 113,33% 157,44% 153,38% 142,86% 127,87% 125,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!