Visa allt om Lyreco Advantage Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01
Nettoomsättning 1 773 232 1 733 999 1 881 851 1 626 307 1 532 190 1 559 021 1 594 405 1 579 514 1 684 551 1 723 086
Övrig omsättning 27 434 16 521 16 501 14 844 14 379 13 549 10 591 9 317 8 548 7 448
Rörelseresultat (EBIT) -41 404 -99 507 -137 580 25 773 117 277 117 108 97 009 102 834 64 605 125 587
Resultat efter finansnetto -40 642 -98 449 -137 642 25 745 117 303 116 927 97 817 108 701 68 545 127 445
Årets resultat -25 322 -64 285 -41 526 10 237 65 069 39 063 53 943 58 705 35 238 68 722
Balansräkningar (tkr)
2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 807 61 877 73 766 203 410 195 877 151 049 84 169 104 892 117 608 174 000
Omsättningstillgångar 667 257 582 556 728 714 699 855 579 222 706 880 894 137 773 831 726 844 597 813
Tillgångar 731 063 644 433 802 480 903 264 775 099 857 929 978 306 878 723 844 452 771 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 900 330 222 394 507 152 282 142 144 227 075 323 013 269 069 312 695 313 283
Obeskattade reserver 0 9 447 28 721 117 369 131 308 129 269 108 386 120 688 88 019 70 243
Avsättningar (tkr) 661 686 707 721 731 800 1 168 1 235 1 352 9 659
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 954 3 792 0 0
Kortfristiga skulder 425 502 304 078 378 546 632 892 500 915 500 785 544 785 483 939 442 386 378 629
Skulder och eget kapital 731 063 644 433 802 480 903 264 775 099 857 929 978 306 878 723 844 452 771 813
Löner & utdelning (tkr)
2021-01
2020-01
2019-01
2018-01
2017-01
2016-01
2015-01
2014-01
2013-01
2012-01
Löner till styrelse & VD 3 356 2 833 3 521 2 260 2 339 1 754 1 641 1 573 1 625 1 786
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 159 967 153 371 146 349 139 835 133 398 143 750 143 648 134 998 152 116 155 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 68 463 72 528 84 547 46 432 59 162 64 387 66 093 65 093 63 182 62 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 800 666 1 750 520 1 898 352 1 641 151 1 546 569 1 572 570 1 604 996 1 588 831 1 693 099 1 730 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 390 367 402 387 334 363 385 384 406 433
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 547 4 725 4 681 4 202 4 587 4 295 4 141 4 113 4 149 3 979
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 623 583 487 584 578 549 525 534 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -25 359 -80 232 -115 650 41 454 131 572 130 523 110 719 117 139 81 287 134 870
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,26% -7,86% 15,71% 6,14% -1,72% -2,22% 0,94% -6,24% -2,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,39% -15,24% -17,10% 2,89% 15,19% 13,70% 10,14% 12,41% 8,14% 16,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,22% -5,66% -7,29% 1,61% 7,68% 7,54% 6,22% 6,91% 4,08% 7,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,14% 17,35% 14,97% 21,99% 23,32% 24,56% 13,32% 13,88% 10,67% 14,47%
Rörelsekapital/omsättning 13,63% 16,06% 18,61% 4,12% 5,11% 13,22% 21,91% 18,35% 16,89% 12,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,71% 52,39% 51,95% 26,99% 31,55% 38,22% 41,66% 41,33% 44,71% 47,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,03% 151,47% 153,56% 87,14% 91,11% 114,24% 140,99% 135,48% 135,73% 120,97%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...