Visa allt om OG-Bolaget AB
Visa allt om OG-Bolaget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 934 18 462 17 819 19 367 20 807 22 327 19 561 16 788 22 382 19 926
Övrig omsättning 180 49 206 90 171 30 - 303 80 138
Rörelseresultat (EBIT) -233 -794 -582 -873 -757 535 -206 -269 1 905 1 533
Resultat efter finansnetto -41 -879 -724 -1 038 -912 293 -258 -320 1 694 1 327
Årets resultat -41 -879 -524 -38 57 218 125 145 1 230 1 041
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 752 8 797 8 224 8 029 9 121 9 112 9 345 8 669 8 532 8 283
Omsättningstillgångar 3 990 3 717 4 602 6 664 8 098 8 571 8 410 7 403 8 433 8 541
Tillgångar 12 742 12 513 12 826 14 693 17 220 17 682 17 756 16 073 16 965 16 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 126 2 167 3 046 3 571 3 609 4 552 4 484 4 479 4 454 3 324
Obeskattade reserver 0 0 0 200 1 200 2 200 2 200 2 606 3 106 3 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 478 5 835 5 367 6 370 7 619 5 630 5 263 4 483 4 011 4 283
Kortfristiga skulder 5 138 4 511 4 413 4 552 4 793 5 301 5 809 4 504 5 393 6 061
Skulder och eget kapital 12 742 12 513 12 826 14 693 17 220 17 682 17 756 16 073 16 965 16 824
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 375 94 117 113
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 5 182 5 125 5 610 6 355 6 356 5 645 5 532 6 201 5 709
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 861 1 641 1 922 2 090 1 990 1 806 1 625 1 962 1 782
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 150 120 120 100
Omsättning 20 114 18 511 18 025 19 457 20 978 22 357 19 561 17 091 22 462 20 064
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 19 20 21 21 19 19 21 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 107 1 026 938 968 991 1 063 1 030 884 1 066 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 416 381 407 426 422 415 386 398 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 622 1 266 1 775 1 603 1 707 3 397 2 304 2 330 4 356 3 937
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,97% 3,61% -7,99% -6,92% -6,81% 14,14% 16,52% -24,99% 12,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,89% -6,03% -3,98% -5,45% -3,63% 3,68% -0,63% -0,72% 12,86% 9,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,57% -4,09% -2,87% -4,14% -3,00% 2,92% -0,57% -0,69% 9,75% 8,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,83% 49,42% 51,84% 52,23% 52,54% 57,35% 54,96% 58,88% 58,90% 60,26%
Rörelsekapital/omsättning -5,76% -4,30% 1,06% 10,91% 15,88% 14,65% 13,30% 17,27% 13,58% 12,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,68% 17,32% 23,75% 25,37% 26,09% 34,91% 34,38% 39,82% 39,44% 33,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,66% 82,40% 104,28% 146,40% 168,95% 161,69% 144,78% 164,37% 156,37% 140,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...