Visa allt om Swedbank Fastighetsbyrå AB
Visa allt om Swedbank Fastighetsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 213 469 228 874 191 707 168 845 150 932 156 209 159 928 143 190 117 716 137 928
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 82 666 101 626 64 103 30 867 23 105 30 074 40 210 26 429 11 165 29 114
Resultat efter finansnetto 104 889 120 424 70 722 37 403 27 092 31 780 41 199 27 165 12 962 31 038
Årets resultat 30 702 26 656 9 171 30 333 19 849 23 068 30 079 21 871 5 912 21 365
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 976 82 417 50 412 38 509 41 621 43 520 16 534 18 349 24 228 23 197
Omsättningstillgångar 298 828 203 716 120 620 80 716 57 310 50 993 77 536 73 778 69 117 76 618
Tillgångar 393 804 286 133 171 032 119 225 98 931 94 513 94 070 92 127 93 345 99 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 417 125 618 99 149 88 807 79 925 79 211 78 253 78 391 76 124 71 977
Obeskattade reserver 0 0 0 0 226 0 0 0 3 459 0
Avsättningar (tkr) 1 060 1 483 1 268 4 902 2 573 1 101 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 235 327 159 032 70 615 25 516 16 207 14 201 15 817 13 736 13 762 27 838
Skulder och eget kapital 393 804 286 133 171 032 119 225 98 931 94 513 94 070 92 127 93 345 99 815
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 957 1 824 1 837 2 211 2 839 3 013 1 885 3 525 1 950 2 040
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 196 617 150 -
Löner till övriga anställda 24 989 22 235 21 633 20 150 19 784 18 531 18 715 16 578 14 045 15 986
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 620 -
Sociala kostnader 18 113 15 167 15 027 15 274 18 918 13 880 12 739 9 382 10 306 11 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 213 469 228 874 191 707 168 845 150 932 156 209 159 928 143 190 117 716 137 928
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 41 39 37 39 32 30 30 29 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 964 5 582 4 916 4 563 3 870 4 882 5 331 4 773 4 059 3 728
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 177 1 108 1 115 1 183 1 065 1 228 1 217 1 257 1 030 858
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 90 554 105 878 71 507 40 983 36 302 41 451 49 864 35 932 22 023 39 283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,73% 19,39% 13,54% 11,87% -3,38% -2,33% 11,69% 21,64% -14,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,63% 42,09% 41,35% 31,37% 27,38% 33,63% 43,80% 29,55% 14,31% 31,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,14% 52,62% 36,89% 22,15% 17,95% 20,34% 25,76% 19,01% 11,35% 22,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,75% 19,52% 26,08% 32,69% 27,23% 23,55% 38,59% 41,93% 47,02% 35,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,97% 43,90% 57,97% 74,49% 80,96% 83,81% 83,19% 85,09% 84,22% 72,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,98% 128,10% 170,81% 316,33% 353,61% 359,08% 490,21% 537,11% 502,23% 275,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...