Visa allt om Östenssons Livs Aktiebolag
Visa allt om Östenssons Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 596 928 590 327 582 003 545 068 544 156 531 255 411 504 397 701 378 728 349 958
Övrig omsättning 728 6 84 - - - - 60 80 532
Rörelseresultat (EBIT) 15 190 4 670 14 000 4 939 10 384 4 798 7 280 8 273 7 123 6 341
Resultat efter finansnetto 14 888 4 528 13 904 4 720 10 142 4 380 7 095 8 069 6 918 6 202
Årets resultat 9 635 4 863 8 338 2 767 3 453 2 025 3 981 3 842 716 2 390
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 057 58 338 48 771 36 567 46 314 36 980 28 862 21 261 19 774 10 867
Omsättningstillgångar 37 450 36 619 52 377 43 832 42 927 40 183 33 322 31 508 25 769 37 042
Tillgångar 98 507 94 957 101 148 80 399 89 241 77 163 62 183 52 769 45 543 47 910
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 207 25 573 20 708 12 371 18 604 15 151 13 126 9 145 5 303 4 588
Obeskattade reserver 13 860 11 460 13 210 10 060 8 920 6 570 5 598 3 998 2 720 2 951
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 934 186 2 698 2 698 186 186 192 159 123 5 612
Kortfristiga skulder 57 506 57 739 64 532 55 271 61 532 55 256 43 267 39 467 37 397 34 760
Skulder och eget kapital 98 507 94 957 101 148 80 399 89 241 77 163 62 183 52 769 45 543 47 910
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 960 960 1 817 1 429 1 293 0 550 945 515 983
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 550 945 0 920
Löner till övriga anställda 65 141 64 392 60 622 60 834 60 044 50 314 40 967 39 983 36 487 35 745
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 24 767 22 581 21 699 17 796 16 736 15 946 13 321 12 221 12 048 12 655
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0
Omsättning 597 656 590 333 582 087 545 068 544 156 531 255 411 504 397 761 378 808 350 490
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 189 176 171 166 158 160 143 140 136 139
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 158 3 354 3 404 3 284 3 444 3 320 2 878 2 841 2 785 2 518
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 500 492 482 494 414 383 380 361 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 723 7 366 17 302 7 750 12 533 6 683 9 386 10 735 10 527 10 271
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,12% 1,43% 6,78% 0,17% 2,43% 29,10% 3,47% 5,01% 8,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,42% 4,92% 13,85% 6,14% 11,64% 6,22% 11,72% 15,68% 15,64% 13,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,54% 0,79% 2,41% 0,91% 1,91% 0,90% 1,77% 2,08% 1,88% 1,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,37% 20,02% 19,86% 18,13% 18,91% 17,90% 19,60% 18,58% 18,48% 18,83%
Rörelsekapital/omsättning -3,36% -3,58% -2,09% -2,10% -3,42% -2,84% -2,42% -2,00% -3,07% 0,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,56% 36,34% 30,66% 25,15% 28,64% 25,91% 27,74% 22,91% 16,05% 14,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,71% 21,46% 43,64% 34,97% 26,02% 24,98% 31,18% 34,42% 23,85% 63,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...