Visa allt om Allergon Aktiebolag
Visa allt om Allergon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 105 324 112 802 103 584 112 004 165 722 197 532 201 708 205 463 200 730 128 157
Övrig omsättning 22 601 1 600 669 1 420 2 430 2 260 1 125 4 796 10 023 1 628
Rörelseresultat (EBIT) 31 837 28 112 13 850 29 222 74 527 96 555 94 579 104 169 113 357 56 604
Resultat efter finansnetto 35 228 31 877 15 224 24 474 61 345 139 489 93 085 104 807 120 482 59 934
Årets resultat -148 -178 -128 18 753 41 922 140 090 68 911 77 197 85 983 44 486
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 088 47 776 48 033 48 372 55 478 69 902 57 601 60 590 59 915 61 311
Omsättningstillgångar 368 126 331 563 302 206 283 393 255 129 278 211 249 909 258 594 412 013 288 060
Tillgångar 419 215 379 339 350 239 331 765 310 607 348 113 307 510 319 184 471 928 349 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 189 556 189 704 189 883 190 011 195 787 208 760 166 760 166 611 166 430 166 343
Obeskattade reserver 19 817 19 593 19 457 19 714 20 913 21 079 21 680 22 737 22 793 21 818
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 209 843 170 042 140 900 122 040 93 907 118 274 119 070 129 836 282 705 161 210
Skulder och eget kapital 419 215 379 339 350 239 331 765 310 607 348 113 307 510 319 184 471 928 349 371
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 319 1 558 1 357 1 189 1 041 1 379 1 229 1 084 934 1 748
Varav tantiem till styrelse & VD 193 261 181 129 188 - - - - -
Löner till övriga anställda 21 870 22 385 19 562 21 161 24 185 21 652 21 143 21 305 20 256 14 844
Varav resultatlön till övriga anställda 1 661 2 381 1 601 1 037 1 674 - - - - -
Sociala kostnader 11 047 10 775 9 847 10 825 12 006 10 345 10 131 10 934 10 050 9 073
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 127 925 114 402 104 253 113 424 168 152 199 792 202 833 210 259 210 753 129 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 49 48 47 54 52 60 57 54 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 025 2 302 2 158 2 383 3 069 3 799 3 362 3 605 3 717 2 465
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 709 641 706 689 642 542 585 579 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 020 33 560 18 685 35 396 81 536 104 623 102 447 112 003 120 354 62 572
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,63% 8,90% -7,52% -32,41% -16,10% -2,07% -1,83% 2,36% 56,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,56% 8,52% 4,37% 9,29% 25,07% 40,07% 31,03% 32,84% 25,53% 17,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,07% 28,64% 14,79% 27,52% 46,98% 70,62% 47,30% 51,01% 60,02% 46,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,33% 41,86% 36,28% 44,13% 60,27% 62,52% 62,72% 63,95% 62,81% 59,62%
Rörelsekapital/omsättning 150,28% 143,19% 155,72% 144,06% 97,28% 80,97% 64,87% 62,67% 64,42% 98,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,90% 54,04% 58,55% 61,91% 68,00% 64,43% 59,43% 57,45% 38,74% 52,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,64% 143,98% 155,75% 156,48% 172,08% 161,14% 132,23% 130,40% 119,87% 130,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...