Visa allt om Aktiebolaget Rörpojkarna
Visa allt om Aktiebolaget Rörpojkarna

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 92 150 92 355 91 669 96 418 94 500 96 609 93 722 80 588 88 202 88 435
Övrig omsättning 33 10 191 - - - 71 - - 90
Rörelseresultat (EBIT) 7 026 8 638 7 524 7 575 9 891 10 479 10 575 6 759 7 684 5 931
Resultat efter finansnetto 7 065 8 673 7 696 7 916 10 269 10 724 10 575 6 548 7 572 6 164
Årets resultat 7 951 8 208 7 853 7 341 5 537 7 753 6 627 3 878 4 978 3 145
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 457 753 1 048 5 088 5 039 5 420 5 779 6 475 6 924 7 472
Omsättningstillgångar 52 199 54 119 51 955 63 757 63 524 54 468 49 524 45 193 45 091 44 931
Tillgångar 52 657 54 872 53 003 68 845 68 563 59 888 55 303 51 668 52 014 52 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 726 37 775 33 567 45 715 43 374 37 836 30 083 23 456 19 578 14 600
Obeskattade reserver 2 645 5 813 7 721 10 162 11 737 9 092 9 114 7 750 7 263 6 720
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 000 10 000 12 000 0
Kortfristiga skulder 12 286 11 284 11 715 12 969 13 452 12 959 14 106 10 463 13 173 31 083
Skulder och eget kapital 52 657 54 872 53 003 68 845 68 563 59 888 55 303 51 668 52 014 52 402
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 735 734 715 616 55 1 601 1 391 1 320 1 695 1 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 800 600 500 500 -
Löner till övriga anställda 7 355 7 279 7 429 6 508 6 888 6 096 5 694 5 558 5 269 5 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 418 3 420 3 279 4 216 4 062 3 677 2 809 2 823 4 814 2 904
Utdelning till aktieägare 8 000 8 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 92 183 92 365 91 860 96 418 94 500 96 609 93 793 80 588 88 202 88 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 119 5 131 5 093 5 357 5 559 5 367 5 207 4 477 4 900 4 913
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 644 646 647 637 657 639 598 557 661 524
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 321 8 933 7 831 8 023 10 272 11 157 11 266 7 510 8 398 6 635
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,22% 0,75% -4,93% 2,03% -2,18% 3,08% 16,30% -8,63% -0,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,42% 15,81% 14,52% 11,50% 15,00% 17,97% 19,36% 13,28% 15,27% 11,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,67% 9,39% 8,40% 8,21% 10,89% 11,14% 11,42% 8,52% 9,01% 7,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,73% 29,35% 27,16% 28,31% 27,17% 27,88% 27,55% 26,50% 26,95% 23,70%
Rörelsekapital/omsättning 43,31% 46,38% 43,90% 52,67% 52,99% 42,97% 37,79% 43,10% 36,19% 15,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,56% 77,11% 74,69% 77,92% 75,88% 74,37% 66,54% 56,45% 47,69% 37,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,81% 262,62% 238,15% 312,41% 302,39% 249,98% 212,93% 258,33% 193,53% 75,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...