Visa allt om Mönsterås Utvecklings Aktiebolag
Visa allt om Mönsterås Utvecklings Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 918 11 426 11 281 11 465 10 505 11 053 12 885 18 152 16 875 13 134
Övrig omsättning - - - - - - - - - 374
Rörelseresultat (EBIT) 822 928 975 1 110 1 653 1 438 1 406 6 389 4 558 2 036
Resultat efter finansnetto 422 309 69 46 440 39 233 4 951 1 836 -366
Årets resultat 320 239 47 36 54 424 41 11 416 1 351 -37
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 293 41 889 42 499 43 843 37 645 44 343 40 331 42 159 46 646 50 704
Omsättningstillgångar 8 193 6 186 4 438 2 792 8 496 3 192 21 618 24 439 12 204 8 877
Tillgångar 48 486 48 075 46 937 46 635 46 141 47 535 61 949 66 597 58 850 59 580
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 663 4 342 4 103 4 056 4 020 1 858 1 564 1 523 -9 934 -11 317
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 094 1 990 1 277 1 129 827 666 574 505 460 441
Långfristiga skulder 30 325 24 825 20 500 37 825 37 825 41 325 54 527 59 943 63 996 64 671
Kortfristiga skulder 11 404 16 918 21 057 3 626 3 469 3 610 5 284 4 627 4 328 5 785
Skulder och eget kapital 48 486 48 075 46 937 46 635 46 141 47 535 61 949 66 597 58 850 59 580
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 637 609 605 - - 544 539 502 497 453
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 425 419 422 862 825 281 233 273 234 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 531 1 262 543 699 461 487 349 396 327 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 918 11 426 11 281 11 465 10 505 11 053 12 885 18 152 16 875 13 508
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 959 5 713 5 641 5 733 5 253 5 527 6 443 9 076 8 438 6 567
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 797 1 145 785 781 643 656 561 586 529 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 690 3 717 3 663 3 625 4 112 3 934 4 114 9 194 7 531 5 182
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,31% 1,29% -1,60% 9,14% -4,96% -14,22% -29,02% 7,57% 28,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,70% 1,93% 2,09% 2,45% 3,87% 3,56% 2,43% 9,68% 8,20% 3,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,90% 8,12% 8,69% 9,97% 17,01% 15,32% 11,68% 35,53% 28,61% 16,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,60% 15,42% 13,81% 15,51% 25,12% 18,18% 14,87% 38,77% 29,90% 16,30%
Rörelsekapital/omsättning -26,94% -93,93% -147,32% -7,27% 47,85% -3,78% 126,77% 109,14% 46,67% 23,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,62% 9,03% 8,74% 8,70% 8,71% 4,03% 2,52% 2,29% -16,88% -18,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,84% 36,56% 21,08% 77,00% 244,91% 88,42% 409,12% 528,18% 281,98% 153,45%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 718 9 535 9 438 9 724 8 998 9 500 10 324 16 048 14 473 10 755
Övrig omsättning - - - - - - - - - 374
Rörelseresultat (EBIT) 685 678 400 904 1 182 1 080 909 6 102 3 862 1 368
Resultat efter finansnetto 422 309 77 59 448 39 -33 4 951 1 669 -731
Årets resultat 320 239 53 45 61 424 -225 11 416 1 319 -417
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 272 44 899 45 028 46 239 43 184 44 343 47 112 45 019 47 730 51 509
Omsättningstillgångar 5 256 3 946 3 319 1 867 3 479 3 192 14 504 20 770 9 554 7 458
Tillgångar 48 529 48 845 48 347 48 106 46 663 47 535 61 615 65 789 57 284 58 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 546 4 226 3 986 3 933 3 889 1 858 1 168 1 393 -11 104 -12 423
Obeskattade reserver 77 77 77 77 77 77 77 77 77 213
Avsättningar (tkr) 2 061 1 957 1 244 1 094 790 666 527 458 410 353
Långfristiga skulder 30 325 24 825 20 500 37 825 37 825 41 325 54 527 59 943 63 996 64 671
Kortfristiga skulder 11 519 17 760 22 539 5 177 4 083 3 610 5 316 3 919 3 906 6 154
Skulder och eget kapital 48 529 48 845 48 347 48 106 46 663 47 535 61 615 65 789 57 284 58 967
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 637 609 605 - - 544 339 502 497 453
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 426 419 422 862 825 281 233 273 234 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 531 1 262 543 699 461 487 349 396 327 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 718 9 535 9 438 9 724 8 998 9 500 10 324 16 048 14 473 11 129
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 859 4 768 4 719 4 862 4 499 4 750 5 162 8 024 7 237 5 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 797 1 145 785 781 643 656 461 586 529 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 966 2 921 2 609 3 100 3 323 3 246 2 923 8 213 6 152 3 868
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,92% 1,03% -2,94% 8,07% -5,28% -7,98% -35,67% 10,88% 34,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,70% 1,90% 2,04% 2,40% 3,85% 3,56% 2,01% 9,80% 8,13% 3,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,47% 9,73% 10,46% 11,89% 19,95% 17,82% 11,99% 40,19% 32,19% 17,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,81% 15,86% 10,42% 16,16% 24,11% 17,39% 13,73% 42,07% 30,06% 13,70%
Rörelsekapital/omsättning -64,45% -144,88% -203,64% -34,04% -6,71% -4,40% 89,00% 105,00% 39,02% 12,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,49% 8,77% 8,37% 8,30% 8,46% 4,03% 1,99% 2,20% -19,29% -20,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,63% 22,22% 14,73% 36,06% 85,21% 88,42% 272,84% 529,98% 244,60% 121,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...