Visa allt om JGA Emballage AB
Visa allt om JGA Emballage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 62 581 70 598 56 244 44 451 43 138 51 496 47 621 37 162 38 006 37 910
Övrig omsättning - - - 94 350 285 7 50 77 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 628 3 583 1 025 366 -993 1 947 1 380 732 1 377 -904
Resultat efter finansnetto 3 643 3 603 848 248 -1 166 1 733 1 225 510 862 -1 209
Årets resultat 1 568 -1 19 -16 -821 1 679 1 165 923 1 049 -1 374
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 181 8 502 9 653 10 929 12 683 14 550 12 161 13 258 14 171 13 039
Omsättningstillgångar 10 539 11 501 12 100 10 314 10 147 9 844 11 633 9 034 8 272 9 187
Tillgångar 19 720 20 003 21 753 21 243 22 830 24 394 23 794 22 292 22 444 22 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 744 2 176 2 177 2 158 2 174 2 140 2 230 2 244 2 334 2 451
Obeskattade reserver 3 463 2 832 2 857 2 838 3 225 3 267 3 844 4 210 4 985 5 626
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 053 7 316 7 465 11 977 12 804 12 767 11 177 10 688 9 472 11 239
Kortfristiga skulder 7 460 7 679 9 254 4 270 4 627 6 220 6 543 5 150 5 653 2 910
Skulder och eget kapital 19 720 20 003 21 753 21 243 22 830 24 394 23 794 22 292 22 444 22 226
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 711 701 674 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 8 298 9 305 9 299 8 498 9 292 10 172 8 980 8 495 6 757 6 205
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 102 3 300 3 208 2 924 3 353 3 523 3 783 3 540 2 991 2 590
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 62 581 70 598 56 244 44 545 43 488 51 781 47 628 37 212 38 083 37 910
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 28 28 29 33 37 37 35 31 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 407 2 521 2 009 1 533 1 307 1 392 1 287 1 062 1 226 1 648
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 440 450 450 397 387 379 373 367 340 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 752 4 816 2 331 2 148 874 3 553 2 966 2 287 2 877 269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,36% 25,52% 26,53% 3,04% -16,23% 8,14% 28,14% -2,22% 0,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,48% 18,19% 4,89% 1,75% -4,32% 7,98% 5,80% 3,28% 6,22% -4,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,82% 5,15% 1,89% 0,84% -2,29% 3,78% 2,90% 1,97% 3,67% -2,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,41% 32,86% 36,45% 43,72% 45,74% 45,88% 46,88% 53,38% 45,78% 4,18%
Rörelsekapital/omsättning 4,92% 5,41% 5,06% 13,60% 12,80% 7,04% 10,69% 10,45% 6,89% 16,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,68% 21,92% 20,25% 20,58% 19,93% 18,64% 21,28% 23,99% 26,39% 29,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,30% 87,03% 77,54% 148,78% 130,86% 84,15% 104,80% 95,36% 74,88% 160,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...