Visa allt om Hagelin Rare Books Aktiebolag
Visa allt om Hagelin Rare Books Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 384 1 294 928 1 265 1 709 1 258 1 471 1 412 678 454
Övrig omsättning - - - - - - - - 706 888
Rörelseresultat (EBIT) -211 304 80 258 195 190 514 271 320 351
Resultat efter finansnetto -209 306 84 260 195 191 506 261 310 337
Årets resultat -2 178 47 188 107 104 383 190 221 250
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 6 10 4 6 9
Omsättningstillgångar 1 374 1 859 1 713 1 813 1 858 1 825 1 857 1 658 1 628 1 436
Tillgångar 1 374 1 859 1 713 1 813 1 858 1 831 1 867 1 662 1 634 1 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 990 1 152 1 130 1 239 1 201 1 365 1 388 1 133 1 063 934
Obeskattade reserver 37 246 170 149 99 50 0 17 17 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 166 166 164 162 162 34 34 0 0 0
Kortfristiga skulder 181 294 250 263 397 382 444 513 555 494
Skulder och eget kapital 1 374 1 859 1 713 1 813 1 858 1 831 1 867 1 662 1 634 1 445
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 275 360 360 360 360 310 300 284 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 43 142 132 132 132 128 132 132 132 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 41 39 - - - 24 32 31 29 44
Utdelning till aktieägare 0 160 156 156 150 143 128 0 120 0
Omsättning 384 1 294 928 1 265 1 709 1 258 1 471 1 412 1 384 1 342
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 192 647 464 633 855 629 736 706 339 227
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 207 244 280 278 270 256 237 243 223 248
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -211 304 80 258 201 194 518 273 323 356
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,32% 39,44% -26,64% -25,98% 35,85% -14,48% 4,18% 108,26% 49,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,28% 16,46% 4,90% 14,34% 10,50% 10,43% 27,53% 16,31% 19,58% 24,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -54,69% 23,65% 9,05% 20,55% 11,41% 15,18% 34,94% 19,19% 47,20% 77,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,09% 80,53% 67,03% 75,10% 65,48% 78,86% 84,02% 52,27% 59,14% 12,33%
Rörelsekapital/omsättning 310,68% 120,94% 157,65% 122,53% 85,49% 114,71% 96,06% 81,09% 158,26% 207,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,15% 72,29% 73,71% 74,75% 68,57% 76,56% 74,34% 68,92% 65,80% 65,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 342,54% 361,22% 346,00% 438,40% 312,34% 269,63% 229,05% 147,95% 161,62% 103,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...