Visa allt om Fastighet i Mariestad AB
Visa allt om Fastighet i Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 429 2 437 23 026 22 454 19 220 20 205 17 549 16 725 28 346 33 064
Övrig omsättning - - 1 142 1 130 360 118 6 246 333 348
Rörelseresultat (EBIT) 1 520 2 029 3 129 2 611 1 018 689 162 -3 104 -936 301
Resultat efter finansnetto 1 521 2 030 2 807 2 160 569 258 58 -3 456 -2 192 343
Årets resultat 1 176 2 474 2 807 2 160 569 258 58 -3 346 -2 202 522
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 152 8 257 5 152 4 964 5 219 386 534 781 950 1 174
Omsättningstillgångar 5 598 1 942 9 210 10 973 13 576 11 560 10 518 9 923 13 690 23 398
Tillgångar 10 750 10 200 14 363 15 938 18 795 11 946 11 052 10 704 14 640 24 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 044 8 867 6 420 3 613 1 452 883 1 624 1 566 4 912 7 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 110 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 4 000 8 867 13 433 8 187 6 897 6 635 6 225 13 319
Kortfristiga skulder 707 1 332 3 943 3 458 3 910 2 876 2 530 2 503 3 393 4 039
Skulder och eget kapital 10 750 10 200 14 363 15 938 18 795 11 946 11 052 10 704 14 640 24 572
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 3 012 2 925 2 830 2 731 2 800 2 920 4 361 4 960
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 900 894 944 838 857 990 1 630 1 821
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0
Omsättning 2 429 2 437 24 168 23 584 19 580 20 323 17 555 16 971 28 679 33 412
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 9 9 9 9 9 9 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 558 2 495 2 136 2 245 1 950 1 858 2 180 2 362
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 441 430 424 400 412 439 470 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 674 2 156 3 277 2 866 1 235 876 445 -2 833 -687 755
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,33% -89,42% 2,55% 16,83% -4,88% 15,13% 4,93% -41,00% -14,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,15% 19,90% 22,77% 17,79% 7,26% 7,68% 4,28% -27,21% -5,23% 4,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,62% 83,30% 14,21% 12,63% 7,10% 4,54% 2,70% -17,42% -2,70% 3,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,92% 42,32% 40,92% 42,07% 39,59% 40,59% 33,05% 43,61% 42,84%
Rörelsekapital/omsättning 201,36% 25,03% 22,87% 33,47% 50,29% 42,98% 45,52% 44,36% 36,33% 58,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,43% 86,93% 44,70% 22,67% 7,73% 7,39% 14,69% 14,63% 34,09% 29,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 791,80% 145,80% 64,49% 142,31% 192,25% 199,03% 155,77% 127,53% 157,21% 365,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...