Visa allt om Meltolit Aktiebolag
Visa allt om Meltolit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 456 35 277 35 747 38 424 43 203 45 881 34 870 33 520 37 258 41 188
Övrig omsättning 49 - 4 63 - - 879 742 - 8
Rörelseresultat (EBIT) 1 446 2 565 2 240 4 424 4 312 3 222 1 716 2 185 1 406 713
Resultat efter finansnetto 1 448 2 576 2 295 4 295 4 004 2 800 1 324 1 659 646 0
Årets resultat 1 051 1 730 1 342 2 541 2 205 1 441 713 909 446 171
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 253 379 506 0 0 67 5 14 25 39
Omsättningstillgångar 14 697 14 789 13 084 12 690 13 450 15 944 13 826 15 616 17 787 20 178
Tillgångar 14 950 15 168 13 590 12 690 13 450 16 011 13 832 15 630 17 812 20 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 108 6 427 5 996 5 954 4 104 3 168 1 727 1 794 1 331 1 104
Obeskattade reserver 4 484 4 407 4 069 3 509 2 509 1 516 759 419 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 358 4 334 3 524 3 226 6 838 11 326 11 345 13 417 16 480 19 114
Skulder och eget kapital 14 950 15 168 13 590 12 690 13 450 16 011 13 832 15 630 17 812 20 217
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 736 719 694 651 632 736 632
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 420 2 495 1 670 1 632 1 564 1 037 1 229 1 281 1 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 094 1 123 1 021 1 113 967 679 665 844 690
Utdelning till aktieägare 0 1 370 1 300 1 300 690 1 270 0 780 446 218
Omsättning 36 505 35 277 35 751 38 487 43 203 45 881 35 749 34 262 37 258 41 196
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 5 5 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 076 5 880 5 958 6 404 7 201 7 647 6 974 6 704 5 323 6 865
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 702 601 613 596 594 555 480 488 434 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 573 2 692 2 367 4 543 4 315 3 241 1 725 2 196 1 433 740
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,34% -1,31% -6,97% -11,06% -5,84% 31,58% 4,03% -10,03% -9,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,72% 17,03% 16,91% 34,92% 32,19% 20,27% 12,46% 14,07% 8,38% 3,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,99% 7,32% 6,43% 11,53% 10,02% 7,07% 4,94% 6,56% 4,00% 1,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,51% 29,67% 27,92% 30,23% 26,41% 23,48% 18,70% 19,93% 20,37% 20,37%
Rörelsekapital/omsättning 28,36% 29,64% 26,74% 24,63% 15,30% 10,07% 7,11% 6,56% 3,51% 2,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,25% 65,03% 67,47% 68,49% 44,26% 26,76% 16,53% 13,45% 7,47% 5,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,82% 126,10% 141,57% 115,31% 64,07% 50,33% 48,69% 38,54% 36,27% 48,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...