Visa allt om Mälarhamnar AB
Visa allt om Mälarhamnar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 111 396 125 418 111 216 107 308 117 910 117 003 113 120 99 296 111 983 122 888
Övrig omsättning 2 505 2 622 1 001 1 709 1 218 2 314 696 3 056 1 123 8 005
Rörelseresultat (EBIT) 8 488 12 814 3 700 2 222 2 039 2 215 4 819 -9 512 -2 041 2 863
Resultat efter finansnetto 7 459 11 827 2 262 -4 969 -3 223 -2 105 4 743 -9 681 -2 665 2 367
Årets resultat 1 106 2 010 1 719 -6 640 -5 216 -4 296 486 -87 6 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 128 200 130 961 119 574 120 802 59 023 46 360 50 875 66 893 62 272 74 555
Omsättningstillgångar 21 368 19 455 19 784 17 566 26 266 27 174 43 266 29 968 29 221 31 135
Tillgångar 149 568 150 416 139 358 138 368 85 289 73 534 94 141 96 861 91 493 105 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 182 34 476 33 166 31 447 16 287 20 601 23 221 20 745 20 832 20 826
Obeskattade reserver 29 901 23 901 14 901 15 078 13 356 11 524 8 774 5 474 14 587 16 164
Avsättningar (tkr) 1 964 1 823 1 875 2 062 1 831 2 048 2 187 2 176 1 919 3 351
Långfristiga skulder 65 401 0 0 0 21 800 21 800 22 204 38 255 36 800 36 800
Kortfristiga skulder 18 120 90 216 89 416 89 781 32 015 17 560 37 755 30 211 17 355 28 549
Skulder och eget kapital 149 568 150 416 139 358 138 368 85 289 73 534 94 141 96 861 91 493 105 690
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 307 1 261 1 193 1 177 1 113 983 1 044 1 000 - 946
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 26 848 31 538 30 703 32 433 34 850 31 235 29 943 31 189 - 38 391
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 12 270 14 415 12 012 14 150 14 387 13 494 13 051 19 351 - 17 358
Utdelning till aktieägare 700 1 400 700 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 113 901 128 040 112 217 109 017 119 128 119 317 113 816 102 352 113 106 130 893
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 72 68 73 82 67 67 153 99 110
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 797 1 742 1 636 1 470 1 438 1 746 1 688 649 1 131 1 117
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 664 663 656 663 624 701 668 341 538 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 484 24 532 14 652 11 302 10 588 11 585 14 998 1 435 9 617 14 324
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,18% 12,77% 3,64% -8,99% 0,78% 3,43% 13,92% -11,33% -8,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,69% 8,55% 2,71% -3,15% -2,94% -2,15% 5,20% -9,73% -1,91% 2,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,64% 10,25% 3,40% -4,06% -2,13% -1,35% 4,33% -9,49% -1,56% 2,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,92% -56,42% -62,61% -67,30% -4,88% 8,22% 4,87% -0,24% 10,60% 2,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,45% 35,31% 32,14% 31,23% 30,64% 39,57% 31,54% 25,58% 34,25% 30,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,92% 21,56% 22,13% 19,57% 82,04% 154,75% 114,60% 99,20% 168,37% 109,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...