Visa allt om Skruven 2 Fastighets AB
Visa allt om Skruven 2 Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 524 1 143 1 143 64 110 67 117 72 486 69 241 52 041 87 063 94 351
Övrig omsättning - - - 168 323 107 360 357 381 526
Rörelseresultat (EBIT) 880 539 478 2 484 -584 2 035 6 235 -1 823 8 632 8 927
Resultat efter finansnetto 779 463 409 2 273 -1 015 1 730 5 878 -2 127 8 338 8 755
Årets resultat 445 1 365 1 633 2 712 988 1 701 3 791 -476 4 962 4 727
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 019 5 681 6 188 6 751 15 487 16 226 15 692 14 865 17 089 18 009
Omsättningstillgångar 6 661 6 495 8 242 16 388 22 140 24 527 27 240 22 995 22 299 23 950
Tillgångar 12 680 12 176 14 430 23 138 37 627 40 753 42 932 37 860 39 388 41 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 331 2 886 3 021 9 888 7 176 6 187 7 486 5 696 5 555 9 592
Obeskattade reserver 4 316 4 116 5 416 7 116 12 534 14 868 15 543 14 899 16 481 15 070
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 487 4 262 5 037 5 850 7 850 7 850 7 850 7 350 7 850 1 950
Kortfristiga skulder 1 546 912 956 285 10 067 11 847 12 052 9 915 9 503 15 346
Skulder och eget kapital 12 680 12 176 14 430 23 138 37 627 40 753 42 932 37 860 39 388 41 959
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 990 1 320 1 320 1 044 1 194 1 363 1 380
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 20 895 24 195 26 137 23 979 18 567 26 720 27 548
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 8 223 9 054 9 641 8 556 7 091 9 652 12 192
Utdelning till aktieägare 1 500 0 1 500 8 500 0 0 3 000 2 000 4 000 0
Omsättning 1 524 1 143 1 143 64 278 67 440 72 593 69 601 52 398 87 444 94 877
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 73 88 106 99 80 106 111
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 878 763 684 699 651 821 850
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 399 382 332 326 346 385 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 375 1 045 1 041 4 739 1 842 4 480 8 498 612 11 210 11 529
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,33% 0,00% -98,22% -4,48% -7,41% 4,69% 33,05% -40,23% -7,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,98% 4,87% 4,26% 10,74% -1,52% 5,05% 14,53% -4,50% 22,29% 21,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 58,07% 51,88% 53,72% 3,88% -0,85% 2,84% 9,01% -3,28% 10,08% 9,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 76,31% 75,69% 77,56% 78,07% 72,09% 74,44% 71,04%
Rörelsekapital/omsättning 335,63% 488,45% 637,45% 25,12% 17,99% 17,49% 21,93% 25,13% 14,70% 9,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,82% 50,07% 50,21% 66,72% 43,62% 42,07% 44,12% 44,05% 44,23% 48,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 430,85% 712,17% 862,13% 5 750,18% 193,02% 181,29% 201,36% 205,50% 202,58% 133,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...