Visa allt om Markslöjd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 152 686 158 789 144 492 148 859 142 010 134 271 127 732 114 238 141 680 239 505
Övrig omsättning 1 045 19 833 435 75 96 628 0 54 265
Rörelseresultat (EBIT) 19 515 8 585 5 096 5 729 11 100 4 623 -181 1 726 1 129 10 246
Resultat efter finansnetto 19 543 8 643 5 160 5 775 11 147 4 659 -228 1 748 542 5 881
Årets resultat -45 -1 799 -238 -170 -168 -75 -95 417 881 2 689
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 50 74 359 19 393 30 607
Omsättningstillgångar 25 888 19 717 25 854 26 814 22 184 32 099 39 623 71 973 73 944 98 531
Tillgångar 25 888 19 717 25 854 26 814 22 184 32 149 39 697 72 332 93 337 129 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 686 5 731 7 530 7 768 7 938 8 106 33 183 33 278 32 861 31 980
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 19 912 19 393 19 060
Kortfristiga skulder 20 202 13 986 18 324 19 046 14 246 24 043 6 514 19 142 41 083 78 098
Skulder och eget kapital 25 888 19 717 25 854 26 814 22 184 32 149 39 697 72 332 93 337 129 138
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 572 1 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 959 4 726 4 846 12 520 26 440
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 1 870 2 137 2 100 4 671 9 731
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 000 0 0 0
Omsättning 153 731 158 808 145 325 149 294 142 085 134 367 128 360 114 238 141 734 239 770
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 9 9 10 8 6 10 28 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 19 086 19 849 16 055 16 540 14 201 16 784 21 289 11 424 5 060 3 326
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 694 811 657 588 781 1 202 722 661 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 515 8 585 5 096 5 729 11 116 4 647 -142 1 762 2 268 14 713
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,84% 9,89% -2,93% 4,82% 5,76% 5,12% 11,81% -19,37% -40,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 75,58% 43,84% 19,97% 21,55% 50,26% 14,51% 0,05% 3,53% 2,41% 8,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,81% 5,44% 3,57% 3,88% 7,85% 3,47% 0,02% 2,24% 1,59% 4,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,98% 12,19% 11,61% 11,40% 15,99% 12,84% 12,43% 15,05% 28,43% 39,06%
Rörelsekapital/omsättning 3,72% 3,61% 5,21% 5,22% 5,59% 6,00% 25,92% 46,25% 23,19% 8,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,96% 29,07% 29,13% 28,97% 35,78% 25,21% 83,59% 46,01% 35,21% 24,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,15% 140,98% 141,09% 140,79% 155,72% 133,51% 608,27% 376,00% 179,99% 62,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!