Visa allt om John Crane Sverige Aktiebolag
Visa allt om John Crane Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07
Nettoomsättning 143 510 145 462 132 191 128 423 132 153 127 633 134 499 115 103 143 573 125 793
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1 483
Rörelseresultat (EBIT) 21 505 28 851 22 776 25 375 30 066 26 520 24 625 7 415 19 072 15 595
Resultat efter finansnetto 21 526 28 845 22 881 25 605 30 371 26 598 24 601 7 760 20 651 17 810
Årets resultat 15 242 21 027 12 813 13 699 22 522 19 790 18 060 4 857 15 468 13 383
Balansräkningar (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 920 13 323 15 819 13 913 21 161 16 707 8 482 26 608 33 783 5 695
Omsättningstillgångar 57 500 63 030 39 298 52 335 38 243 39 857 42 284 23 284 33 389 119 636
Tillgångar 70 420 76 353 55 117 66 248 59 405 56 564 50 766 49 892 67 172 125 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 872 27 400 16 954 24 367 30 717 27 117 24 702 22 620 21 884 95 868
Obeskattade reserver 12 320 12 320 12 320 6 500 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 228 36 633 25 842 34 681 28 688 29 447 26 064 27 272 45 288 29 463
Skulder och eget kapital 70 420 76 353 55 117 66 248 59 405 56 564 50 766 49 892 67 172 125 331
Löner & utdelning (tkr)
2016-07
2015-07
2014-07
2013-07
2012-07
2011-07
2010-07
2009-07
2008-07
2007-07
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 0 2 124 1 163 499
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 982 18 847 18 837 15 204 169 249 16 365 17 200 17 813 18 667 16 796
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 841 4 938 5 057 5 362 5 606 6 043 5 959 7 743 7 052 6 182
Utdelning till aktieägare 0 0 10 000 20 000 20 000 18 500 17 000 14 000 7 000 35 858
Omsättning 143 510 145 462 132 191 128 423 132 153 127 633 134 499 115 103 143 573 127 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 19 25 27 29 29 28 31 33 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 046 7 656 5 288 4 756 4 557 4 401 4 804 3 713 4 351 3 931
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 635 970 753 757 754 773 827 893 853 786
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 829 29 261 23 151 25 766 30 512 27 428 25 822 8 743 20 481 18 652
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,34% 10,04% 2,93% -2,82% 3,54% -5,10% 16,85% -19,83% 14,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,60% 37,89% 41,71% 38,71% 51,28% 47,23% 48,72% 16,67% 31,66% 14,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,01% 19,89% 17,39% 19,97% 23,05% 20,93% 18,39% 7,23% 14,81% 14,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,61% 50,86% 48,59% 53,12% 53,60% 54,21% 51,16% 53,64% 60,71% 53,99%
Rörelsekapital/omsättning 14,13% 18,15% 10,18% 13,75% 7,23% 8,16% 12,06% -3,46% -8,29% 71,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,29% 48,47% 48,19% 44,01% 51,71% 47,94% 48,66% 45,34% 32,58% 76,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,43% 161,52% 138,47% 141,79% 119,24% 117,74% 140,35% 58,33% 57,19% 381,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...