Visa allt om Kunskapsporten Valencia AB
Visa allt om Kunskapsporten Valencia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 059 1 007 1 040 1 475 1 806 1 726 1 511 1 444 1 386 1 442
Övrig omsättning - - 244 - - - 1 333 72 - 8
Rörelseresultat (EBIT) -24 202 434 695 954 607 1 618 -60 264 409
Resultat efter finansnetto -257 -27 212 500 711 348 1 415 -175 47 370
Årets resultat 143 -27 -5 442 -5 590 398 204 1 292 2 13 228
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 521 11 242 10 484 2 642 9 370 9 172 8 466 8 530 4 704 6 349
Omsättningstillgångar 144 139 183 286 912 1 305 3 586 1 765 2 248 764
Tillgångar 11 665 11 381 10 666 2 927 10 282 10 477 12 052 10 294 6 952 7 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 317 174 201 -2 357 3 734 3 336 3 232 2 040 2 138 2 215
Obeskattade reserver 78 88 0 506 577 435 367 327 505 520
Avsättningar (tkr) 0 0 100 355 359 363 366 370 374 378
Långfristiga skulder 10 906 9 164 9 405 3 603 3 610 4 798 5 770 6 090 3 410 3 490
Kortfristiga skulder 364 1 956 960 821 2 003 1 546 2 316 1 467 525 510
Skulder och eget kapital 11 665 11 381 10 666 2 927 10 282 10 477 12 052 10 294 6 952 7 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 30 166 180 509 184 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 244 - 0 0 0 4 9 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 248 - 3 52 57 161 62 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 250 250 100 100 100 90
Omsättning 1 059 1 007 1 284 1 475 1 806 1 726 2 844 1 516 1 386 1 450
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - - - - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 1 386 1 442
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 271 198
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 360 592 853 1 112 765 1 719 109 433 578
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,16% -3,17% -29,49% -18,33% 4,63% 14,23% 4,64% 4,18% -3,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,21% 1,84% 4,07% 25,62% 9,72% 6,71% 13,77% -0,06% 4,46% 7,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,27% 20,75% 41,73% 50,85% 55,32% 40,73% 109,86% -0,42% 22,37% 34,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,77% -180,44% -74,71% -36,27% -60,41% -13,96% 84,05% 20,64% 124,31% 17,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,24% 2,13% 1,88% -67,04% 40,45% 34,90% 29,06% 22,16% 35,98% 36,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,56% 7,11% 19,06% 34,84% 45,53% 84,41% 154,84% 120,31% 428,19% 149,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...