Visa allt om Studentbokhandeln Aktiebolag
Visa allt om Studentbokhandeln Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 949 19 836 20 092 20 499 20 489 20 618 21 194 19 832 15 087 15 919
Övrig omsättning 107 26 23 21 101 450 - 3 24 63
Rörelseresultat (EBIT) -733 -1 247 -534 223 387 719 865 658 -502 -1 015
Resultat efter finansnetto -738 -1 244 -532 227 409 768 875 677 -421 -926
Årets resultat -738 -1 244 -249 119 211 563 670 677 -421 -697
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 62 83 0 0 0 7 18 37 62
Omsättningstillgångar 8 836 7 746 9 351 9 040 9 622 10 431 9 704 8 203 6 802 6 755
Tillgångar 8 877 7 808 9 434 9 040 9 622 10 431 9 711 8 221 6 839 6 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 067 5 805 7 049 7 298 7 180 6 969 6 405 5 735 5 059 5 479
Obeskattade reserver 0 0 0 283 218 114 114 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 810 2 003 2 385 1 459 2 224 3 348 3 192 2 486 1 780 1 337
Skulder och eget kapital 8 877 7 808 9 434 9 040 9 622 10 431 9 711 8 221 6 839 6 817
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 663 541 567 506 523
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 2 493 2 491 2 383 2 268 1 728 1 723 1 608 1 386 1 755
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 916 883 846 794 780 768 676 653 967
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 056 19 862 20 115 20 520 20 590 21 068 21 194 19 835 15 111 15 982
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 244 2 480 2 512 2 562 2 561 2 577 3 028 2 833 2 515 2 653
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 433 432 412 391 396 448 413 428 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -712 -1 226 -513 223 387 726 876 677 -477 -979
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,51% -1,27% -1,99% 0,05% -0,63% -2,72% 6,87% 31,45% -5,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,26% -15,92% -5,64% 2,53% 4,25% 7,35% 9,01% 8,24% -6,16% -13,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,08% -6,27% -2,65% 1,12% 2,00% 3,72% 4,13% 3,41% -2,79% -5,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,56% 21,39% 24,10% 26,37% 25,26% 25,90% 27,22% 26,20% 24,74% 24,69%
Rörelsekapital/omsättning 28,00% 28,95% 34,67% 36,98% 36,11% 34,35% 30,73% 28,83% 33,29% 34,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,08% 74,35% 74,72% 83,17% 76,29% 67,62% 66,82% 69,76% 73,97% 80,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,73% 87,32% 119,66% 265,80% 214,39% 139,84% 140,29% 152,57% 202,30% 242,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...