Visa allt om Aktiebolaget Råsnäs Konfektyrer
Visa allt om Aktiebolaget Råsnäs Konfektyrer

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 154 1 216 1 060 1 458 1 794 1 725 940 844 893 1 057
Övrig omsättning 74 74 74 37 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 104 162 79 18 115 385 56 -28 -17 136
Resultat efter finansnetto 87 144 50 3 123 389 58 -28 -11 145
Årets resultat 67 111 44 3 123 389 58 -28 -11 145
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 797 866 936 1 006 199 20 23 28 49 203
Omsättningstillgångar 357 320 368 272 611 638 372 375 447 597
Tillgångar 1 154 1 187 1 305 1 278 810 658 395 403 495 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 295 348 437 393 540 560 171 113 141 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 694 726 758 790 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 166 113 110 95 270 98 224 290 354 648
Skulder och eget kapital 1 154 1 187 1 305 1 278 810 658 395 403 495 800
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 71 40 17 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 354 355 604 743 586 158 293 365 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 137 127 195 320 169 51 101 110 79
Utdelning till aktieägare 70 120 100 0 150 143 0 0 0 0
Omsättning 1 228 1 290 1 134 1 495 1 794 1 725 940 844 893 1 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 154 1 216 1 060 729 897 863 940 844 447 1 057
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 499 483 400 532 393 288 364 247 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 173 231 149 77 163 388 61 -22 -11 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,10% 14,72% -27,30% -18,73% 4,00% 83,51% 11,37% -5,49% -15,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,01% 13,65% 6,13% 1,56% 15,19% 59,12% 14,68% -6,70% -1,82% 18,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,01% 13,32% 7,55% 1,37% 6,86% 22,55% 6,17% -3,20% -1,01% 13,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,87% 76,23% 76,23% 83,40% 86,01% 85,22% 68,19% 74,17% 84,66% 69,16%
Rörelsekapital/omsättning 16,55% 17,02% 24,34% 12,14% 19,01% 31,30% 15,74% 10,07% 10,41% -4,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,56% 29,32% 33,49% 30,75% 66,67% 85,11% 43,29% 28,04% 28,48% 19,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,53% 185,84% 260,91% 229,47% 198,89% 596,94% 131,70% 76,21% 78,53% 73,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...