Visa allt om Blombergs Ur Aktiebolag
Visa allt om Blombergs Ur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 075 1 016 1 087 1 194 1 181 1 372 1 443 1 949 1 938 1 697
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 99 16 -17 -13 -15 -77 -13 18 88 13
Resultat efter finansnetto 87 3 -32 -27 -32 -83 -25 5 72 0
Årets resultat 87 3 -32 -27 -32 -83 -25 5 72 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 17 9 13 18 4 5 7 1 1
Omsättningstillgångar 326 281 309 358 382 427 449 625 834 600
Tillgångar 338 298 318 371 399 431 454 632 835 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 54 51 73 100 132 215 240 235 163
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 23 37 40 42 51 62 81 122 0
Kortfristiga skulder 182 222 230 257 256 247 177 310 478 266
Skulder och eget kapital 338 298 318 371 399 431 454 632 835 602
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 222 237 230 288 217 220 216 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 192 216 39 43 49 29 5 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 60 78 114 121 107 131 115 117 115 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 075 1 016 1 087 1 194 1 181 1 372 1 443 1 949 1 938 1 697
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 075 1 016 1 087 1 194 1 181 1 372 1 443 1 949 1 938 1 697
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 260 297 376 401 394 439 337 345 337 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 19 -14 -8 -8 -76 -11 20 88 13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,81% -6,53% -8,96% 1,10% -13,92% -4,92% -25,96% 0,57% 14,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,29% 5,37% -5,35% -3,50% -3,76% -17,87% -2,86% 2,85% 10,54% 2,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,21% 1,57% -1,56% -1,09% -1,27% -5,61% -0,90% 0,92% 4,54% 0,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,49% 55,02% 57,96% 54,77% 56,05% 50,51% 46,43% 36,07% 39,53% 41,07%
Rörelsekapital/omsättning 13,40% 5,81% 7,27% 8,46% 10,67% 13,12% 18,85% 16,16% 18,37% 19,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,72% 18,12% 16,04% 19,68% 25,06% 30,63% 47,36% 37,97% 28,14% 47,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,64% 11,26% 25,22% 26,07% 29,69% 33,60% 33,90% 23,55% 49,16% 26,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...