Visa allt om Perten Instruments Aktiebolag
Visa allt om Perten Instruments Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 368 271 333 125 292 848 238 353 246 294 249 582 172 198 168 315 153 769 117 212
Övrig omsättning 15 111 16 872 16 133 11 359 19 830 15 622 16 753 3 402 32
Rörelseresultat (EBIT) 95 251 89 506 66 065 30 080 32 284 58 738 23 514 15 831 5 184 2 412
Resultat efter finansnetto 97 240 61 874 62 107 29 944 26 693 49 817 24 954 15 607 3 825 1 146
Årets resultat 50 022 27 383 36 511 20 147 13 936 27 093 15 969 6 972 3 360 2 514
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 123 599 178 392 183 897 182 624 182 192 171 324 148 455 8 476 9 863 13 390
Omsättningstillgångar 213 001 134 484 180 006 106 686 107 315 101 625 74 629 81 125 76 158 69 261
Tillgångar 1 336 600 312 877 363 903 289 310 289 508 272 949 223 084 89 601 86 021 82 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193 706 159 595 132 212 95 701 75 553 61 617 34 524 32 144 25 171 21 811
Obeskattade reserver 98 641 71 189 52 133 37 986 32 566 25 288 13 036 9 228 4 491 5 820
Avsättningar (tkr) 2 127 2 200 3 857 1 977 1 027 1 343 2 940 3 574 4 119 0
Långfristiga skulder 972 595 5 879 113 469 117 032 124 480 140 319 0 4 879 13 878 4 909
Kortfristiga skulder 69 530 74 015 62 232 36 614 55 882 44 382 172 584 39 777 38 361 50 111
Skulder och eget kapital 1 336 600 312 877 363 903 289 310 289 508 272 949 223 084 89 601 86 021 82 651
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 2 691 2 845 2 930 2 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 37 724 38 687 37 091 34 460 35 622 29 849 22 713 20 411 18 417 16 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 13 311 13 272 12 598 11 235 10 635 8 710 12 580 11 795 10 924 9 631
Utdelning till aktieägare 0 107 862 0 0 0 0 0 13 604 0 0
Omsättning 383 382 349 997 308 981 249 712 266 124 265 204 188 951 168 318 154 171 117 244
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 66 63 64 63 62 54 51 45 40 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 580 5 288 4 576 3 783 3 972 4 622 3 376 3 740 3 844 3 085
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 773 825 776 725 746 714 745 779 807 759
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 99 845 93 863 67 818 31 295 33 425 59 939 24 874 16 971 6 111 7 830
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,55% 13,75% 22,86% -3,22% -1,32% 44,94% 2,31% 9,46% 31,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,28% 20,30% 18,19% 12,03% 11,26% 21,59% 11,52% 17,79% 6,19% 3,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,43% 19,07% 22,61% 14,60% 13,23% 23,61% 14,92% 9,47% 3,46% 2,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,97% 49,63% 46,21% 41,39% 39,37% 46,23% 42,27% 50,27% 41,88% 46,84%
Rörelsekapital/omsättning 38,96% 18,15% 40,22% 29,40% 20,88% 22,94% -56,89% 24,57% 24,58% 16,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,25% 68,76% 47,51% 43,32% 34,39% 29,40% 19,78% 43,46% 33,02% 31,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,18% 134,97% 254,78% 227,59% 139,78% 172,92% 30,95% 154,10% 147,05% 87,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...