Visa allt om Aktiebolaget Motor-Blej
Visa allt om Aktiebolaget Motor-Blej

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 970 2 728 2 097 2 548 2 250 2 536 2 320 2 350 2 385 1 723
Övrig omsättning 37 33 866 - 5 85 395 57 - -
Rörelseresultat (EBIT) 184 41 800 125 -49 111 251 106 383 -276
Resultat efter finansnetto 139 -11 803 126 -43 114 252 108 384 -277
Årets resultat 110 -11 654 126 -43 114 252 108 384 -277
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 441 1 531 0 172 172 172 172 172 172 188
Omsättningstillgångar 750 871 1 986 841 921 864 1 204 910 850 359
Tillgångar 2 191 2 403 1 986 1 013 1 093 1 036 1 376 1 082 1 022 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 400 290 1 191 536 411 454 475 223 115 -269
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 246 1 324 0 0 0 0 202 302 302 302
Kortfristiga skulder 545 789 795 476 683 582 699 557 605 514
Skulder och eget kapital 2 191 2 403 1 986 1 013 1 093 1 036 1 376 1 082 1 022 547
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 494 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 979 784 450 0 656 981 1 154 950 805 779
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 342 258 177 178 269 408 407 366 280 260
Utdelning till aktieägare 0 0 890 0 0 0 135 0 0 0
Omsättning 3 007 2 761 2 963 2 548 2 255 2 621 2 715 2 407 2 385 1 723
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 485 1 364 2 097 2 548 1 125 845 773 783 795 574
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 692 535 959 673 464 450 523 440 362 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 415 260 1 429 125 -49 111 251 106 399 -171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,87% 30,09% -17,70% 13,24% -11,28% 9,31% -1,28% -1,47% 38,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,40% 1,83% 40,43% 12,73% -3,93% 11,10% 18,31% 10,17% 37,77% -50,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,20% 1,61% 38,29% 5,06% -1,91% 4,53% 10,86% 4,68% 16,18% -15,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,90% 3,01% 56,80% 14,32% 10,58% 11,12% 21,77% 15,02% 10,27% -9,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,26% 12,07% 59,97% 52,91% 37,60% 43,82% 34,52% 20,61% 11,25% -49,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,61% 110,39% 249,81% 176,68% 134,85% 148,45% 172,25% 163,38% 140,50% 69,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...