Visa allt om Volkswagen Group Sverige AB
Visa allt om Volkswagen Group Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 29 316 858 27 345 857 23 889 976 21 239 245 19 417 086 19 565 632 21 056 266 17 173 869 12 658 430 13 271 694
Övrig omsättning 223 991 135 221 134 023 61 967 93 363 211 992 68 835 75 619 85 638 70 011
Rörelseresultat (EBIT) 400 369 356 566 394 185 385 831 323 934 329 125 342 041 434 121 209 164 223 125
Resultat efter finansnetto 2 821 068 410 933 401 257 338 764 291 642 289 314 335 095 430 947 209 693 218 283
Årets resultat 2 676 335 368 794 275 880 243 633 159 835 133 900 186 342 271 882 141 395 144 241
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 710 966 260 959 201 92 333 81 841 72 144 75 790 76 837 73 010 69 559
Omsättningstillgångar 7 782 865 5 897 169 5 147 625 5 213 400 4 837 662 3 928 534 5 352 538 4 308 928 3 602 698 3 286 797
Tillgångar 7 916 575 6 863 429 6 106 826 5 305 733 4 919 503 4 000 678 5 428 328 4 385 765 3 675 708 3 356 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 800 863 1 493 322 1 400 407 1 124 519 880 887 823 926 829 903 826 553 623 588 564 729
Obeskattade reserver 677 042 621 115 715 755 684 886 671 629 588 319 487 120 410 706 352 807 335 710
Avsättningar (tkr) 1 047 388 941 889 803 890 734 157 642 556 696 137 783 785 614 546 520 257 464 198
Långfristiga skulder 360 360 360 360 360 360 360 360 20 089 24 535
Kortfristiga skulder 3 390 922 3 806 743 3 186 414 2 761 811 2 724 072 1 891 936 3 327 160 2 533 600 2 158 967 1 967 184
Skulder och eget kapital 7 916 575 6 863 429 6 106 826 5 305 733 4 919 503 4 000 678 5 428 328 4 385 765 3 675 708 3 356 356
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 852 2 767 5 525 5 173 5 334 5 663 4 261 3 427 6 049 6 556
Varav tantiem till styrelse & VD 2 0 2 795 - - 2 920 - - 5 208 -
Löner till övriga anställda 243 246 222 332 211 619 211 249 236 735 238 365 167 920 131 667 127 443 121 755
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 135 809 127 489 115 145 110 438 110 935 124 184 68 960 72 450 65 906 56 741
Utdelning till aktieägare 2 126 000 369 275 880 0 0 89 100 14 000 140 000 76 500 76 793
Omsättning 29 540 849 27 481 078 24 023 999 21 301 212 19 510 449 19 777 624 21 125 101 17 249 488 12 744 068 13 341 705
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 435 402 391 415 419 442 300 256 236 236
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 67 395 68 025 61 100 51 179 46 341 44 266 70 188 67 085 53 637 56 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 878 877 850 788 842 833 804 811 845 784
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 405 247 360 830 398 897 389 828 327 987 333 694 347 488 438 277 214 226 228 131
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,21% 14,47% 12,48% 9,38% -0,76% -7,08% 22,61% 35,67% -4,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,21% 6,80% 7,79% 7,88% 7,45% 9,58% 7,76% 10,55% 6,23% 7,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,78% 1,71% 1,99% 1,97% 1,89% 1,96% 2,00% 2,69% 1,81% 1,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,88% 6,33% 6,90% 7,39% 7,18% 7,00% 6,84% 7,69% 7,64% 8,28%
Rörelsekapital/omsättning 14,98% 7,64% 8,21% 11,54% 10,89% 10,41% 9,62% 10,34% 11,41% 9,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,05% 28,82% 32,07% 31,26% 28,55% 31,43% 21,90% 25,75% 24,04% 24,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,33% 99,81% 105,07% 133,15% 122,29% 111,95% 90,07% 114,89% 113,67% 71,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...