Visa allt om Mio AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 4 004 593 4 505 056 4 393 670 3 956 978 3 728 965 3 649 163 3 167 663 2 680 601 2 224 641 1 745 399
Övrig omsättning 225 929 213 064 200 882 187 678 179 223 174 878 134 124 101 974 87 569 78 057
Rörelseresultat (EBIT) 201 536 341 589 287 391 218 431 230 218 256 445 224 812 192 085 140 680 87 920
Resultat efter finansnetto 202 520 330 715 288 604 220 190 230 571 266 642 224 827 191 783 138 640 87 094
Årets resultat 159 190 257 110 224 702 170 700 177 692 209 514 185 274 150 476 107 534 66 064
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 310 093 328 724 328 695 344 477 327 488 227 596 140 938 130 260 121 616 118 414
Omsättningstillgångar 1 825 771 1 853 963 1 665 811 1 059 793 992 611 926 718 834 569 728 958 579 914 426 015
Tillgångar 2 135 864 2 182 687 1 994 506 1 404 270 1 320 099 1 154 314 975 507 859 218 701 530 544 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 404 055 1 293 717 1 085 459 860 757 742 445 617 141 502 405 402 262 325 630 251 488
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 41 429 32 383 30 682 34 691 0 0 0 0 0 2 844
Långfristiga skulder 82 195 84 425 87 213 0 28 117 24 246 0 16 200 40 000 41 800
Kortfristiga skulder 608 185 772 162 791 152 508 822 549 537 512 927 473 102 440 756 335 900 248 297
Skulder och eget kapital 2 135 864 2 182 687 1 994 506 1 404 270 1 320 099 1 154 314 975 507 859 218 701 530 544 429
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 11 295 11 390 22 457 12 965 14 608 8 388 7 680 6 173 3 791 3 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 249 247 255 339 253 606 235 316 202 135 195 885 178 512 155 324 136 514 115 736
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 103 224 107 580 104 644 96 114 85 868 85 870 74 369 63 989 51 807 44 950
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 230 522 4 718 120 4 594 552 4 144 656 3 908 188 3 824 041 3 301 787 2 782 575 2 312 210 1 823 456
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 632 635 573 554 551 504 441 391 354 291
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 336 7 095 7 668 7 143 6 768 7 240 7 183 6 856 6 284 5 998
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 624 652 720 632 561 595 620 610 552 568
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 254 631 394 993 340 848 268 348 273 324 290 403 250 314 214 820 161 701 105 720
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,11% 2,54% 11,04% 6,11% 2,19% 15,20% 18,17% 20,50% 27,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,09% 15,25% 14,51% 15,68% 17,48% 23,11% 23,07% 22,40% 20,12% 16,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,38% 7,39% 6,59% 5,57% 6,19% 7,31% 7,11% 7,18% 6,34% 5,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,52% 29,07% 27,89% 27,97% 28,01% 28,28% 28,87% 29,72% 29,26% 31,44%
Rörelsekapital/omsättning 30,40% 24,01% 19,91% 13,92% 11,88% 11,34% 11,41% 10,75% 10,97% 10,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,74% 59,27% 54,42% 61,30% 56,24% 53,46% 51,50% 46,82% 46,42% 46,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,34% 156,03% 153,42% 129,88% 104,95% 107,32% 108,46% 100,83% 84,08% 85,60%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 3 332 792 3 729 185 3 661 684 3 355 947 3 269 135 3 108 734 2 680 116 2 246 397 1 892 933 1 480 869
Övrig omsättning 249 890 232 860 212 226 188 534 182 505 181 325 131 329 95 396 80 426 79 078
Rörelseresultat (EBIT) 177 764 234 308 196 797 166 541 163 296 167 859 134 705 113 084 80 147 58 323
Resultat efter finansnetto 281 295 324 746 198 733 218 303 223 670 245 718 184 845 143 334 79 990 58 453
Årets resultat 224 819 257 783 140 674 183 880 221 498 175 328 162 983 118 156 60 065 55 861
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 078 253 133 245 673 249 357 248 901 183 045 93 654 87 248 70 945 62 739
Omsättningstillgångar 1 696 473 1 734 909 1 542 048 968 734 858 233 796 563 678 574 608 838 445 429 344 194
Tillgångar 1 944 551 1 988 042 1 787 721 1 218 091 1 107 134 979 608 772 228 696 086 516 374 406 933
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 276 740 1 100 773 891 843 751 169 619 677 450 567 367 111 289 259 244 946 214 934
Obeskattade reserver 8 153 9 185 8 600 7 000 9 400 53 000 10 400 7 300 5 403 2 803
Avsättningar (tkr) 41 429 32 383 30 682 34 691 28 117 12 000 0 0 402 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 618 229 845 701 856 596 425 231 449 940 464 041 394 717 399 527 265 623 189 196
Skulder och eget kapital 1 944 551 1 988 042 1 787 721 1 218 091 1 107 134 979 608 772 228 696 086 516 374 406 933
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 11 295 11 390 22 457 12 965 14 608 8 388 5 295 4 144 3 791 3 219
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 6 072 - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 103 659 104 216 106 684 91 573 74 872 66 212 63 232 52 503 50 830 42 656
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 49 615 51 906 49 111 42 616 38 455 36 815 31 219 27 616 24 663 20 602
Utdelning till aktieägare 48 852 48 852 5 0 52 388 52 388 91 679 85 131 54 025 42 565
Omsättning 3 582 682 3 962 045 3 873 910 3 544 481 3 451 640 3 290 059 2 811 445 2 341 793 1 973 359 1 559 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 233 233 209 197 178 185 150 132 117 96
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 304 16 005 17 520 17 035 18 366 16 804 17 867 17 018 16 179 15 426
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 725 738 868 768 738 643 733 712 698 717
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 195 677 253 627 217 224 188 590 184 531 188 827 150 511 125 712 89 968 65 859
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,63% 1,84% 9,11% 2,66% 5,16% 15,99% 19,31% 18,67% 27,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,00% 16,88% 11,12% 17,92% 20,21% 25,09% 23,95% 20,60% 15,61% 14,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,75% 9,00% 5,43% 6,51% 6,84% 7,91% 6,90% 6,38% 4,26% 4,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,03% 17,42% 16,81% 17,75% 17,49% 18,02% 17,95% 18,15% 17,62% 19,67%
Rörelsekapital/omsättning 32,35% 23,84% 18,72% 16,20% 12,49% 10,70% 10,59% 9,32% 9,50% 10,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,98% 55,73% 50,26% 62,12% 56,63% 50,21% 48,59% 42,37% 48,25% 53,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,84% 145,16% 141,80% 161,99% 123,73% 115,30% 116,07% 105,14% 93,52% 115,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!