Visa allt om Gummesson Gruppen AB
Visa allt om Gummesson Gruppen AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 851 8 486 8 060 7 874 6 972 6 703 6 166 6 075 5 437 5 360
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 427 827 358 612 -895 -3 369 -271 680 -1 830 -889
Resultat efter finansnetto 1 829 4 846 -1 720 1 244 4 297 -3 675 41 2 752 6 675 14 820
Årets resultat 1 724 5 014 -1 724 1 224 4 293 -3 720 91 2 015 6 857 10 485
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 120 32 939 32 629 40 215 38 677 35 393 34 799 45 668 44 886 33 995
Omsättningstillgångar 22 943 24 551 19 487 13 832 13 535 12 475 17 428 5 201 3 683 43 038
Tillgångar 66 063 57 490 52 116 54 046 52 212 47 867 52 227 50 869 48 569 77 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 029 55 305 50 292 52 016 50 791 46 498 50 238 49 411 47 397 40 539
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 173 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 11 179 179 179 179 179 305 249 457
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 037
Kortfristiga skulder 9 034 2 173 1 646 1 851 1 241 1 190 1 637 1 152 924 0
Skulder och eget kapital 66 063 57 490 52 116 54 046 52 212 47 867 52 227 50 869 48 569 77 033
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 20 20 20 20 0 35 48
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 377 0 373 275 405 262 262 239 63 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 114 0 117 85 118 95 95 100 28 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 851 8 486 8 060 7 874 6 972 6 703 6 166 6 075 5 437 5 360
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 851 8 486 8 060 7 874 6 972 6 703 6 166 6 075 2 719 2 680
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 498 491 360 510 351 352 338 166 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 113 1 493 1 056 1 271 -283 -2 787 260 1 201 -1 012 -477
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,30% 5,29% 2,36% 12,94% 4,01% 8,71% 1,50% 11,73% 1,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,00% 13,65% 2,15% 2,30% 8,23% -5,99% 0,27% 7,38% 13,79% 19,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,83% 92,46% 13,88% 15,80% 61,63% -42,77% 2,32% 61,76% 123,23% 276,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 157,15% 263,70% 221,35% 152,16% 176,33% 168,36% 256,10% 66,65% 50,74% 802,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,33% 96,20% 96,50% 96,24% 97,28% 97,14% 96,19% 97,13% 97,59% 52,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 253,96% 1 129,82% 1 183,90% 747,27% 1 090,65% 1 048,32% 1 064,63% 451,48% 398,59% -

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 849 1 756 1 601 1 577 1 626 1 142 1 177 1 119 1 110 965
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 168 -3 561 -2 317 -1 910 -1 329 -1 596 -3 418 -1 328 -1 488 -2 794
Resultat efter finansnetto -429 -1 475 2 333 -3 456 1 576 2 273 -3 472 6 302 335 -2 784
Årets resultat 1 272 1 954 5 673 -1 531 3 236 3 793 -3 355 7 902 202 58
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 211 36 990 33 307 32 163 39 247 42 222 32 757 42 191 34 566 33 858
Omsättningstillgångar 27 918 28 850 30 538 24 777 18 177 10 337 16 482 11 198 9 724 10 403
Tillgångar 66 129 65 840 63 845 56 940 57 424 52 559 49 239 53 388 44 290 44 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 326 60 054 58 100 52 427 53 958 50 722 46 929 50 305 42 403 42 201
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 803 5 786 5 745 4 513 3 466 1 836 2 310 3 084 1 888 2 060
Skulder och eget kapital 66 129 65 840 63 845 56 940 57 424 52 559 49 239 53 388 44 290 44 261
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 20 20 20 20 0 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 397 379 373 275 405 262 262 239 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 114 119 117 85 112 95 95 100 28
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 849 1 756 1 601 1 577 1 626 1 142 1 177 1 119 1 110 965
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 849 1 756 1 601 1 577 1 626 1 142 1 177 1 119 1 110 483
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 511 498 491 360 510 351 352 338 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 899 -3 293 -2 053 -1 646 -1 109 -1 424 -3 276 -1 201 -1 372 -2 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,30% 9,68% 1,52% -3,01% 42,38% -2,97% 5,18% 0,81% 15,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,65% -1,01% 8,35% -1,08% 11,25% 92,13% -5,41% 11,99% 3,01% -6,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -23,20% -37,87% 333,10% -39,06% 397,29% 4 240,19% -226,34% 572,03% 120,18% -286,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 250,14% 1 313,44% 1 548,59% 1 284,97% 904,74% 744,40% 1 204,08% 725,11% 705,95% 864,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,74% 91,21% 91,00% 92,07% 93,96% 96,50% 95,31% 94,23% 95,74% 95,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 581,26% 498,62% 531,56% 549,01% 524,44% 563,02% 713,51% 363,10% 515,04% 505,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...